Ghid Asig
CE REPREZINTA ASIGURARILE SI LA CE FOLOSESC?


Ce este asigurarea?

Asigurarea este o forma de protectie bazata pe un contract, prin care o persoana fizica sau juridica care se va numi asigurat, cedeaza anumite riscuri unei persoane juridice - asigurator, platind asiguratorului o suma de bani numita prima de asigurare.
Asiguratorul se obliga prin acesta contract sa plateasca asiguratului despagubiri in cazul in care evenimentele prevazute in contract au loc.

De ce sunt utile asigurarile?

Indiferent de cat de mult a evoluat umanitatea, un lucru este foarte clar: nu putem controla tot ceea ce se intampla in jurul nostru, exemplul cel mai bun fiind poate natura.
Dar natura nu este singura care ne afecteaza si ne provoaca pagube. Accidente se intampla la tot pasul, iar jaful, furturile, talhariile, toate tin de natura umana.
Riscurile acestea vor exista intotdeauna. Dar mai sunt si altele, in legatura cu sanatatea, cu activitatea profesionala, si, in cazul firmelor, riscuri privind marfurile sau activele companiiei. De aceea este foarte bine sa incercam sa transferam riscurile asupra altcuiva.
Acestea sunt motivele pentru care au aparut serviciile sau, mai bine zis, produsele de asigurare. Acestea sunt oferite de companii specializate care preiau diferite riscuri in schimbul unei sume de bani. Astfel, plata unei sume il pune pe asigurat la adapost de problemele cauzate de accidente, fie ele auto sau de alata natura, ii poate salva firma de la probleme financiare care ar putea duce la faliment s.a.
Un argument al utilitatii asigurarilor este oferit de prezenta acestora la o scara foarte mare in Occident, unde exista o adevarata cultura. Marea majoritate a oamenilor au, in tarile vestice, tot felul de asigurari, nu doar cea de raspundere civila auto, ci si de viata, de sanatate, de protejare a bunurilor. De ce se intampla acest lucru?
Pentru ca in Occident simtul proprietatii este foarte dezvoltat, si toti vor sa isi puna proprietatile la adapost de diferite riscuri, dar si pentru ca occidentalii sunt foarte interesati de viitorul lor si al celor din jurul lor. De aceea asigurarile sunt un instrument foarte bun pentru crearea unui viitor lipsit de griji si sigur.

sus

CATEVA NOTIUNI

Principalele noutiuni care pot fi intalnite atunci cand interactionam cu industria de asigurari sunt urmatoarele:

activitate de asigurare - activitate care consta, in principal, din: oferirea, negocierea si incheierea de contracte de asigurare si reasigurare, incasarea de prime, lichidarea de daune, efectuarea de actiuni de regres si de recuperare;

activitate de intermediere in asigurari si/sau in reasigurari - activitate care consta din prezentarea sau propunerea contractelor de asigurare si/sau de reasigurare, din alte actiuni de pregatire a incheierii unor astfel de contracte, din incheierea lor, sau de contributie la gestionarea contractelor, in special in cazul solicitarii de daune.

actuar - persoana fizica specialist independent sau angajat cu studii statistice, matematice sau economice titulara a unui certificat de calificare, eliberat de Autoritatea de supraveghere in conformitate cu un regulament aprobat de aceasta, care este responsabila de calcularea primelor de asigurare, rezervelor tehnice, dividendelor asiguratilor, beneficiarilor de servicii de asigurare, tabelelor de mortalitate, avind si alte responsabilitati specificate in prezenta lege;

agent de asigurare - persoana fizica sau persoana juridica ce desfasoara activitate profesionala in baza mandatului acordat de asigurator, avind dreptul sa incheie, in numele si din contul asiguratorului, contracte de asigurare cu tertii, conform conditiilor stipulate in contractul de mandat, fara sa aiba calitatea de asigurator, reasigurator sau de broker de asigurare si/sau de reasigurare;

asigurare - transfer al unui risc eventual, inclusiv al riscului unei pierderi financiare si/sau al unei pagube materiale, de la asigurat la asigurator, in conformitate cu contractul de asigurare;

asigurat - persoana care are incheiat un contract de asigurare cu asiguratorul;

asigurator (reasigurator) - persoana juridica inregistrata in Republica Moldova care, in conditiile prezentei legi, detine dreptul de a desfasura activitati de asigurare (reasigurare);

asistent in brokeraj - persoana fizica sau persoana juridica imputernicita printr-o procura, in baza unui contract cu un broker de asigurare si/sau de reasigurare si sub acoperirea contractului de raspundere civila profesionala a brokerului in cauza, sa desfasoare anumite activitati necesare pentru indeplinirea mandatului de brokeraj;

Autoritate de supraveghere - autoritate a administratiei publice centrale in a carei competenta intra functiile de supraveghere si reglementare a activitatii de asigurare, in conformitate cu legislatia in vigoare;

broker de asigurare si/sau de reasigurare - persoana juridica inregistrata in Republica Moldova care, in conditiile prezentei legi, negociaza pentru clientii sai persoane fizice sau persoane juridice, asigurati (reasigurati) sau potentiali asigurati (reasigurati), incheierea de contracte de asigurare (reasigurare) si care acorda asistenta pe durata derularii contractelor sau in legatura cu regularizarea daunelor, dupa caz;

caz asigurat - risc asigurat, prevazut in contractul de asigurare, a carui producere confera asiguratului dreptul de a fi indemnizat sau despagubit de catre asigurator;

coasigurare - operatiune prin care doi sau mai multi asiguratori subscriu acelasi risc, fiecare asumindu-si o cota-parte din el;

franciza - parte din prejudiciu suportata de asigurat, stabilita in calitate de valoare fixa sau de procent din despagubirea totala prevazuta in contractul de asigurare;

intermediar in asigurari - persoana fizica sau persoana juridica ce desfasoara activitate de intermediere in asigurari in schimbul unei remuneratii si are calitatea de broker de asigurare sau de agent de asigurare;

intermediar in reasigurari - broker de reasigurare care intermediaza, in schimbul unei remuneratii, in principal activitatea de reasigurare;

mandat de brokeraj - contract de mandat incheiat intre asigurat (reasigurat) sau potential asigurat (reasigurat), in calitate de client, si brokerul de asigurare si/sau de reasigurare prin care se incredinteaza acestuia din urma negocierea incheierii contractelor de asigurare sau de reasigurare, acordarea de asistenta inainte si pe durata derularii contractelor sau in legatura cu regularizarea daunelor, dupa caz;

participatie calificata - detinere directa sau indirecta a cel putin 10% din actiunile cu drept de vot in capitalul social al unui asigurator (reasigurator);

participanti profesionisti la piata asigurarilor - asigurator (reasigurator), intermediar in asigurari si/sau in reasigurari si actuarul care desfasoara activitate in temeiul prezentei legi;

persoana cu functie de raspundere - persoana care, fiind investita prin lege, statut sau act administrativ, isi asuma obligatii si exercita de sine statator sau in comun cu alte persoane atributii de dispozitie in numele si in contul asiguratorului, reasiguratorului sau brokerului de asigurare si/sau de reasigurare, si anume: membru al consiliului societatii, al organului executiv, al comisiei de cenzori, contabil-sef, conducator al filialei etc.;

prima bruta subscrisa - prima calculata de asigurator (reasigurator) conform unui contract de asigurare (reasigurare), inainte de deducerea oricaror sume din aceasta;

prima neta subscrisa - prima bruta calculata de asigurator (reasigurator) conform unui contract de asigurare (reasigurare) dupa deducerea partii din prima transmisa in reasigurare;

risc - eveniment inconvenient, posibil si viitor care ar putea afecta bunurile, capacitatea de munca, viata ori sanatatea persoanei;

risc asigurat - fenomen, eveniment sau grup de fenomene sau evenimente prevazute in contractul de asigurare care, odata produse, pot genera prejudicii bunurilor sau persoanei asigurate. (In asigurarile de viata, fenomenul de supravietuire si fenomenul de deces se incadreaza in notiunea de risc asigurat);

reasigurare - cedare partiala sau integrala a unor riscuri subscrise de un asigurator, denumit reasigurat (cedent), unui alt asigurator, denumit reasigurator (cesionar), care, la rindul sau, isi asuma angajamentul sa recupereze o parte corespunzatoare din despagubirea de asigurare acordata;

reasigurare proportionala - divizarea, proportional repartizarii riscului intre partile contractului de reasigurare, a sumei asigurate;

reasigurare neproportionala - reasigurare prin care reasiguratorul (cesionarul) isi asuma obligatia de a efectua despagubirea de asigurare, la producerea evenimentelor prevazute in contractul de asigurare, in marime ce depaseste retinerea proprie a reasiguratului (cedentului);

retinere proprie - partea din risc care ramine in raspunderea asiguratorului dupa cedarea riscului in reasigurare;

subagent - persoana fizica, alta decit conducatorul agentului de asigurare persoana juridica, avind calitatea de angajat cu contract de munca incheiat cu un agent de asigurare, care actioneaza in numele acestuia si sub acoperirea contractului de raspundere civila a agentului de asigurare persoana juridica.

sus

CUM SE CLASIFICA ASIGURARILE?

Dupa modul de efectuare, exista doua forme de asigurare: "obligatorie" si "benevola" (facultativa).

In asigurarea obligatorie, raporturile dintre asigurat si asigurator, drepturile si obligatiile fiecarei parti, conditiile si modul lor de implementare se stabilesc prin lege.

In asigurarea benevola, raporturile dintre asigurat si asigurator, drepturile si obligatiile fiecarei parti se stabilesc prin contract de asigurare. Conditiile asigurarilor benevole sint stabilite de asigurator, in conformitate cu legislatia si cu actele normative ale Autoritatii de supraveghere.


De asemenea, activitatea de asigurare se desfasoara in cadrul a doua categorii: “asigurari de viata” si “asigurari generale”.

Activitatea asiguratorului se desfasoara in baza de licenta, eliberata exclusiv pentru activitate in categoria “asigurari de viata” sau pentru activitate in categoria “asigurari generale”.

Asiguratorul este in drept sa desfasoare activitate in limitele claselor de asigurari pentru care a obtinut licenta in conditiile prezentei legi.
Prin derogare, asiguratorul care desfasoara activitate in categoria “asigurari de viata” poate, fara a detine licenta pentru categoria “asigurari generale”.

sus

CE ESTE CONTRACTUL DE ASIGURARE?

Contractul de asigurare se incheie in forma si in modul stabilit de legislatia civila in vigoare.

Contractul de asigurare trebuie sa contina urmatoarele clauze:
a) numele sau denumirea partilor contractante, numarul de identificare de stat, domiciliul sau sediul lor;
b) obiectul asigurarii;
c) riscurile care se asigura;
d) inceputul si durata asigurarii;
e) suma asigurata;
f) prima de asigurare, locul si termenele de plata;
g) modalitatea de modificare, reziliere si incetare a contractului;
h) conditiile de plata a despagubirii de asigurare si/sau a indemnizatiei de asigurare;
i) drepturile si obligatiile partilor;
j) raspunderea partilor;
k) jurisdictia solutionarii litigiilor;
l) alte clauze stabilite prin lege sau prin acordul partilor.

Asiguratorul este obligat sa aplice, in cazurile prevazute de legislatie, forme standardizate ale contractului de asigurare.

Asigurarea sistematica, in aceleasi conditii a loturilor omogene de bunuri (marfa, incarcaturi etc.) se poate efectua in baza unui contract general de asigurare. In acest caz, asiguratorul elibereaza, la cererea asiguratului, polita de asigurare pentru fiecare lot de bunuri. In cazul in care continutul contractului general de asigurare nu corespunde continutului politei de asigurare eliberate pentru fiecare lot de bunuri, prioritate are polita de asigurare.

Conditiile de asigurare ale asiguratorului sint obligatorii pentru asigurat daca contractul prevede expres aplicarea lor si daca ele sint expuse in textul contractului sau pe verso ori fac parte integranta a contractului sub forma de anexa. In cazul in care conditiile de asigurare se prezinta in anexe la contractul de asigurare, faptul inminarii anexelor de catre asigurator asiguratului se notifica in textul contractului.
 
Clauzele contractuale specifice asigurarii de viata

In cazul asigurarii de viata, indemnizatia de asigurare se acorda sub forma de plata unica sau de plati periodice. Suma asigurata pentru asigurarea de deces poate sa difere de suma asigurata pentru asigurarea de supravietuire.

Indemnizatia de asigurare se plateste asiguratului sau, in caz de deces al acestuia, beneficiarului desemnat de el. Daca nu s-a desemnat nici un beneficiar, indemnizatia de asigurare se plateste mostenitorilor asiguratului in calitate de beneficiari.

Desemnarea beneficiarului se face de catre asigurat fie la incheierea contractului, fie in cursul executarii lui, prin declaratie scrisa comunicata asiguratorului sau prin testament. Inlocuirea sau revocarea beneficiarului se permite oricind in cursul executarii contractului, in modul prevazut de prezentul alineat.

In cazul in care exista mai multi beneficiari desemnati, acestia au drepturi egale asupra indemnizatiei de asigurare daca asiguratul nu a dispus altfel.

Daca unul dintre beneficiari a contribuit esential si/sau intentionat la decesul asiguratului, fapt confirmat prin hotarire judecatoreasca definitiva, indemnizatia de asigurare se plateste celorlalti beneficiari desemnati sau mostenitorilor.

In cadrul asigurarii de viata pentru care se constituie rezerva matematica, asiguratul poate sa inceteze efectuarea platii primelor cu dreptul de a mentine contractul la o suma asigurata redusa sau de a-l rezilia, solicitind restituirea rezervei constituite (suma de rascumparare), conform contractului de asigurare.

Asiguratul care a incheiat contract de asigurare de viata individual trebuie sa aiba la dispozitie, de la data semnarii contractului de catre asigurator, o perioada de 20 de zile in interiorul careia sa poata denunta contractul in cauza. Aceste prevederi nu se aplica contractelor de asigurare de viata cu o durata de pina la 6 luni inclusiv.

Indemnizatia de asigurare se datoreaza independent de sumele cuvenite asiguratului sau beneficiarului din asigurarile sociale, de repararea prejudiciului de catre persoanele responsabile de producerea lui, precum si de sumele primite de la alti asiguratori in temeiul unor alte contracte de asigurare. Creditorii asiguratului nu au dreptul sa urmareasca indemnizatia de asigurare cuvenita beneficiarului sau mostenitorului legal, dupa caz.

Drepturile asiguratului asupra sumei rezultate din rezerva ce se constituie in cazul asigurarii de viata pentru obligatii de plata ale asiguratorului scadente in viitor nu sint supuse prescriptiei.

In cazul asigurarii de viata, cuantumul venitului investitional aplicat la calcularea tarifelor de asigurare si prevazut in contractul de asigurare nu poate depasi procentul anual stabilit prin actele normative ale Autoritatii de supraveghere.

Asiguratul persoana fizica poate, cu acordul asiguratorului, sa beneficieze de un imprumut cu dobinda in limitele rezervei acumulate in cazul asigurarii de viata.
 

Clauzele contractuale specifice asigurarii de bunuri

Asigurarea de bunuri se poate efectua numai in beneficiul proprietarului de bunuri daca legea sau contractul nu prevede altfel.

Suma asigurata nu poate depasi valoarea reala a bunurilor asigurate din momentul incheierii contractului de asigurare. In caz contrar, contractul este nul, in virtutea legii, in partea, din suma asigurata, care depaseste valoarea reala a bunurilor la momentul incheierii contractului.

La incheierea contractului, asiguratorul are dreptul sa examineze bunurile pentru a constata existenta si starea lor reala.

Asiguratul este obligat sa intretina bunul asigurat in conditii adecvate si in conformitate cu stipularile stabilite in contract pentru a preveni producerea riscului asigurat. Asiguratorul are dreptul sa verifice modul in care este intretinut bunul asigurat.

Despagubirea de asigurare se stabileste prin acordul comun al asiguratorului si asiguratului si nu poate depasi valoarea bunurilor la data producerii evenimentului asigurat si nici cuantumul prejudiciului real suportat.

In cazurile prevazute in conditiile de asigurare si in contractul de asigurare, la producerea riscului asiguratul este obligat sa ia, pe seama asiguratorului si in limitele sumei la care s-a facut asigurarea, in functie de imprejurari, masuri de limitare a pagubelor.

In cazul in care s-a incheiat contract de asigurare pentru o suma asigurata inferioara valorii bunului supus asigurarii, despagubirea cuvenita se reduce proportional raportului dintre suma prevazuta in contract si valoarea bunului daca prin contract nu s-a convenit altfel.

Daca pentru acelasi bun sint incheiate mai multe contracte de asigurare care, in ansamblu, depasesc valoarea reala a bunului, fiecare asigurator este obligat sa plateasca partea din prejudiciu egala cu raportul dintre suma asigurata prin contract si valoarea totala a sumelor asigurate prin toate contractele, fara ca asiguratul sa poata incasa o despagubire mai mare decit prejudiciul efectiv, consecinta directa a riscului. Asiguratul are obligatia sa declare existenta unor alte asigurari pentru acelasi bun la diferiti asiguratori, atit la incheierea contractului de asigurare, cit si pe parcursul executarii lui.

In cazul instrainarii bunurilor asigurate, dobinditorul are optiunea de a mentine valabilitatea contractului de asigurare sau de a-l rezilia.

In cazul mentinerii valabilitatii contractului de asigurare, vinzatorul are obligatia de a notifica asiguratorul, in decursul a 10 zile de la data instrainarii, despre instrainarea bunurilor asigurate. In caz contrar, contractul de asigurare se considera reziliat in momentul instrainarii bunurilor. Asiguratorul, la rindul sau, va recalcula prima de asigurare pentru noul asigurat si va reduce sau, respectiv, va majora prima de asigurare pentru perioada neexpirata a contractului de asigurare.

In cazul asigurarii de bunuri, contractul de asigurare poate sa prevada aplicarea francizei, al carei cuantum se stabileste prin acordul comun al partilor.
 
Clauzele contractuale specifice asigurarii de raspundere civila

In cazul asigurarii de raspundere civila, asiguratorul se obliga sa plateasca o despagubire pentru prejudiciul de care asiguratul raspunde in temeiul legii fata de terte persoane pagubite si pentru cheltuielile suportate de asigurat in proces civil.

Prin contractul de asigurare, se poate include in asigurare si raspunderea civila a unei persoane, alta decit aceea care a incheiat contractul.

Drepturile persoanei pagubite se exercita impotriva persoanei raspunzatoare de producerea pagubei.

Asiguratorul poate fi chemat in judecata, de persoanele pagubite, in limitele obligatiilor ce ii revin prin contractul de asigurare.

Despagubirea se stabileste potrivit unui acord dintre asigurat, persoana pagubita si asigurator, potrivit contractului de asigurare ori unei hotariri judecatoresti. Pentru stabilirea despagubirii in cazul evenimentelor produse pe teritoriul Republicii Moldova, partile sint in drept, daca nu ajung la intelegere, sa supuna litigiul spre solutionare unei instante de judecata din Republica Moldova.

Asiguratorul plateste nemijlocit celui pagubit despagubire (care nu poate fi urmarita de creditorii asiguratului) in masura in care acesta nu a fost despagubit de asigurat. Despagubirea se plateste asiguratului in cazul in care acesta dovedeste ca l-a despagubit pe cel pagubit daca asiguratorul nu are dreptul la actiune de regres fata de asigurat.

Asiguratorul este in drept:
a) sa participe, in lipsa asiguratului si independent de vointa lui, la examinarea circumstantelor producerii cazului asigurat;
b) sa prezinte institutiilor de rigoare interpelari, adrese si petitii care ar viza circumstantele cazului pretins asigurat.
 
Refuzul de a plati despagubirea de asigurare

Asiguratorul este in drept sa refuze deplin sau partial asiguratului despagubirea de asigurare in asigurarile de bunuri in cazul:
a) producerii de pagube ca urmare a unor actiuni intentionate ale asiguratului sau ale beneficiarului, orientate spre provocarea sau facilitarea producerii evenimentului asigurat, cu exceptia actiunilor de indeplinire a datoriei civice sau de aparare a vietii, sanatatii, onoarei si demnitatii;
b) producerii de pagube ca urmare a unei infractiuni intentionate comise de asigurat sau beneficiar, legate direct de producerea evenimentului asigurat;
c) comunicarii intentionate de informatii false catre asigurator sau necomunicarii datelor, cunoscute de asigurat, ce vizeaza interesele de asigurare daca circumstantele tainuite se afla in raport de cauzalitate cu producerea evenimentului asigurat;
d) unor alte evenimente prevazute de legislatie.

Asiguratorul nu este in drept sa nu plateasca despagubirea de asigurare in cadrul asigurarii de raspundere civila. In asigurarea de raspundere civila, asiguratorul are dreptul la actiune de regres fata de persoana asigurata.

In asigurarea de raspundere civila, asiguratorul este subrogat, in limitele despagubirii de asigurare platite, in toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurarii contra persoanelor care poarta raspundere de producerea pagubei. Asiguratorul poate renunta total sau partial la exercitarea dreptului de subrogare impotriva persoanei care poarta raspundere de producerea pagubei, daca ea insasi a suferit grav, sau impotriva mostenitorilor ei, daca persoana a decedat ca urmare a producerii riscului asigurat, sau in alte situatii in care imprejurarile justifica renuntarea.

Daca legea sau contractul nu prevede altfel, nu sint despagubite prejudiciile cauzate de actiuni militare, de instituirea starii de razboi sau a starii exceptionale, de dezordini in masa, de actiune a energiei nucleare, de contaminare chimica sau biologica, de arestarea sau confiscarea bunurilor asigurate.

Nu se plateste despagubire de asigurare in cazul in care actiunea cazului asigurat a inceput si s-a terminat in momentul in care termenul de asigurare a inceput sa curga, chiar daca daunele sint depistate in perioada de asigurare.

Asupra refuzului de a plati integral sau partial indemnizatie de asigurare sau despagubire de asigurare, asiguratorul emite in scris o decizie motivata, pe care o comunica in scris asiguratului, pagubitului si beneficiarului in termenele indicate in conditiile de asigurare.

Refuzul asiguratorului de a plati indemnizatie de asigurare sau despagubire de asigurare poate fi contestat de catre asigurat in instanta de judecata.

Starea financiara precara, de criza a asiguratorului nu poate servi drept temei pentru refuzul de a plati asiguratului indemnizatie de asigurare sau despagubire de asigurare.
 
Cand inceteaza un contract de asigurare?

Contractul de asigurare inceteaza de drept prin acordul partilor, precum si:

a) la neachitarea de catre asigurat a primei de asigurare in marimea si in termenul stabilit;
b) la expirarea termenului sau de actiune;
c) la indeplinirea de catre asigurator a obligatiilor contractuale;
d) la lichidarea asiguratului persoana juridica sau la decesul asiguratului persoana fizica;
e) la lichidarea asiguratorului, in modul stabilit de legislatie;
f) in alte cazuri prevazute de legislatie.

Contractul de asigurare poate fi reziliat, la cererea asiguratorului sau asiguratului, doar in cazul in care partea opusa nu isi onoreaza obligatiile prevazute de contract sau incalca legislatia

La rezolutia contractului de asigurare de bunuri sau a contractului de asigurare de raspundere civila din culpa asiguratorului, asiguratului i se restituie integral prima de asigurare. In alte cazuri, asiguratorul restituie asiguratului ori succesorilor lui primele de asigurare pentru lunile complete pina la expirarea contractului, retinind suma cheltuielilor efective de gestiune in functie de clasele de asigurare.

La rezilierea contractului de asigurare de viata, asiguratorul restituie asiguratului, conform contractului de asigurare, rezerva acumulata (suma de rascumparare). Orice alta plata, indiferent de forma in care este facuta de asigurator, diferita de indemnizatia de asigurare sau de suma reprezentind restituirea rezervei, nu poate fi efectuata mai devreme de 6 luni de la data incheierii contractului de asigurare.

Restituirea primelor de asigurare se efectueaza numai in cazurile in care nu s-au platit sau nu se datoreaza despagubiri de asigurare.
 
Nulitatea contractului de asigurare

Contractul de asigurare este nul in cazurile prevazute de legislatie sau daca a fost incheiat:
a) in conditii care contravin prezentei legi si/sau care defavorizeaza situatia asiguratului in raport cu legislatia in vigoare;
b) asupra unor bunuri declarate ca fiind obtinute ilicit, sechestrate sau arestate ori care urmeaza a fi confiscate in temeiul unei sentinte judecatoresti definitive;
c) cu o persoana neautorizata sa incheie contracte in numele asiguratorului;
d) dupa producerea evenimentului pentru care contractul de asigurare prevede plata despagubirii de asigurare sau a indemnizatiei de asigurare.

In cazul nulitatii absolute a contractului de asigurare, asiguratorul restituie integral asiguratului primele de asigurare incasate. Asiguratorul si/sau asiguratul poate pretinde la repararea prejudiciului cauzat prin contractul de asigurare declarat nul.

sus

Create AccountLog In Your Account