Legislatie

Hotararea CNPF Nr. 46/1 din 27.09.2013


HOTARIRE Nr. 46/1
din  27.09.2013

cu privire la rezultatele controlului tematic privind
nominalizarea corespondentilor de daune de catre
Asociatia Profesionala „Biroul National al Asiguratorilor
de Autovehicule" si regularizarea dosarelor de daune
instrumentate de unii asiguratori in baza certificatelor
internationale de asigurare „Carte Verde" emise de
Birourile nationale de motoare din strainatate

Publicat : 18.10.2013 in Monitorul Oficial Nr. 228-232     art Nr : 1510     Data intrarii in vigoare : 18.10.2013

    In temeiul Ordonantei Comisiei Nationale a Pietei Financiare (C.N.P.F.) nr.21/9-O din 02.05.20131 si a ordinelor vicepresedintelui C.N.P.F.  nr.66 din  02.05.2013 si nr.70 din 17.05.2013, a fost efectuat controlul tematic privind nominalizarea corespondentilor de daune de catre Asociatia Profesionala „Biroul National al Asiguratorilor de Autovehicule" (in continuare - BNAA) si regularizarea dosarelor de daune instrumentate de unii asiguratori in baza certificatelor internationale de asigurare „Carte Verde", emise de Birourile nationale de motoare din strainatate pentru perioada de activitate 01.01.2009 - 31.03.2013, in cadrul caruia s-au constatat urmatoarele.
    _____________________________________
    1 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.110-113, art.681

    Contrar prevederilor art.3 pct.2 si pct.6 din Regulamentul General al Consiliului Birourilor Sistemului International de Asigurare „Carte Verde", in vigoare din 01.07.2008 (in continuare - Regulament General), in cazul a 4 dosare de daune (nr.BG/1151/11, nr.BG/738/10, nr.RO/1488/12, nr.E/868/10) in suma totala de 482,1 mii lei, BNAA a incredintat gestionarea reclamatiilor unui agent de regularizare (CA „MOLDOVA-ASTROVAZ" S.A.) care era interesat din punct de vedere financiar in virtutea unei obligatii contractuale existente intre asiguratorul de raspundere civila auto si persoana pagubita implicata in accident.
    De asemenea, nerespectind prevederile art.4 pct.4 si pct.5 din Regulamentul General, dosarul de daune nr.BG/830/10 a fost regularizat de catre BNAA in baza cererii de despagubire din 17.08.2010, fara a fi transmis spre regularizare companiei de asigurari („MOLDASIG" S.A.) nominalizate in calitate de corespondent al asiguratorului strain din 21.12.2006. Mai mult, BNAA nu a confirmat ca asiguratorul corespondent a fost avizat cu privire la dauna data sau ca acesta a refuzat gestionarea cererii de despagubire.
    In cazul a 26 dosare de daune  informatiile cu privire la producerea cazurilor asigurate au survenit prin fax in adresa BNAA de la CA „MOLDOVA ASTROVAZ" S.A., care, ulterior, a fost nominalizata in calitate de agent de regularizare. Informatiile primite prin fax despre posibilele accidente rutiere inregistrate contineau doar date generale, fara anexarea a careva documente justificative. In baza acestor informatii neconfirmate, in lipsa pretentiilor de despagubire din partea pagubitului si fara atestarea existentei unui certificat de asigurare „Carte Verde" valabil, BNAA a nominalizat CA „MOLDOVA ASTROVAZ" S.A. in calitate de agent de regularizare, ceea ce contravine art.3 pct.2 din Regulamentul General.
    In 14 cazuri BNAA nu a inclus in dosarele de daune copiile de pe documentele contabile care confirma plata despagubirii, confirmarea scrisa a persoanei pagubite sau a reprezentantului ei ca a fost despagubita si ca nu are pretentii, angajamentul scris prin care persoana pagubita se obliga sa restituie despagubirea in cazul anularii actelor perfectate de lucratorii organelor abilitate, astfel nefiind respectate cerintele stabilite la art.21 alin.(3) lit.k), lit.l)  si lit.m) din Legea nr.414-XVI din 22.12.2006 „Cu privire la asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule" 2 (in continuare - Legea nr.414-XVI din 22.12.2006).
    _____________________________________
    2 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.112

    Nerespectind prevederile art.3 pct.5 din Regulamentul General, art.24 alin.(2) si art.40 alin.(7) din Legea nr.414-XVI din 22.12.2006, pct.1 si pct.3 (in vigoare - pina la 30.11.2012) din Regulamentul cu privire la modul de determinare a uzurii in cazul pagubelor produse la autovehicule, aprobat prin Hotarirea C.N.P.F. nr.13/1 din 03.04.20083, BNAA, in cazul a 9 dosare de dauna, la evaluarea intinderii reale a pagubei nu a aplicat coeficientii de uzura aferenti starii de intretinere a autovehiculului avariat, fapt care a conditionat majorarea cuantumului despagubirii de asigurare achitate cu 147,6 mii lei.
    _____________________________________
    3 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.90, art.274

    In cazul dosarelor de daune nr.F/1017/11 si nr.RO/1073/11, BNAA a examinat bunurile avariate si a intocmit actul de examinare a acestora cu incalcarea termenului legal cu 31 de zile si, respectiv, 24 de zile, fapt ce contravine prevederilor art.19 alin.(1) lit.c) din Legea nr.414-XVI din 22.12.2006.
    De asemenea, actele de examinare a mijloacelor de transport constatate ca deteriorate in cadrul dosarului de daune nr.D/657/09 au fost intocmite de unitatea de specialitate la data de 04.11.2009 in lipsa reprezentantului BNAA, fiind incalcate prevederile art.20 alin.(6) din Legea nr.414-XVI din 22.12.2006.
    In cadrul regularizarii dosarului de daune D/657/09, BNAA a achitat despagubire de asigurare pentru semiremorca, cu toate ca, in  conformitate cu materialele dosarului contraventional, aceasta nu figureaza ca deteriorata in accidentul rutier vizat.
    Contrar prevederilor art.14 alin.(4) din Legea nr.414-XVI din 22.12.2006, BNAA, in cadrul regularizarii dosarului de daune nr.D/657/09, nu a stabilit despagubirile pentru fiecare persoana pagubita, proportional raportului dintre limita maxima si totalul prejudiciilor, achitind pentru o semiremorca suma de 218,5 mii lei (de facto urmind sa achite 122,2 mii lei) si pentru un autovehiculul suma de 281,5 mii lei (de facto urmind sa achite 373,8 mii lei).
    In cadrul regularizarii dosarului de daune nr.UA/1325/12, actul de examinare a autovehiculului deteriorat n-a fost semnat de persoana pagubita, nici de persoana imputernicita a acesteia, ci doar de reprezentantul BNAA, iar in cadrul regularizarii dosarului de daune nr.RO/1518/13 actul de examinare a mijlocului de transport auto pagubit a fost intocmit de catre unitatea de specialitate in prezenta reprezentantului BNAA, care nu a contrasemnat procesul-verbal respectiv, si a reprezentantului pagubitului, care nu detinea imputerniciri de reprezentare, ceea ce contravine prevederilor art.21 alin.(4) din Legea nr.414-XVI din 22.12.2006.
    Conform dosarului de daune gestionat de BNAA sub nr.RO/1518/13, persoana pagubita a beneficiat de despagubirea de asigurare in suma de 460,6 mii lei, totodata, conform explicatiilor parvenite de la beneficiarul compensatiei, costul reparatiei potrivit facturilor fiscale a constituit 283,9 mii lei. Astfel, suma despagubirii de asigurare achitate a fost majorata cu 176,7 mii lei fata de costul efectiv al reparatiei, nerespectindu-se prevederile art.23 alin.(1) lit.a) din Legea nr.414-XVI din 22.12.2006.
    Contrar art.21 alin.(3) lit.d) si lit.g) din Legea nr.414-XVI din 22.12.2006, in dosarul de daune nr.RO/986/11 lipsesc procesul-verbal de constatare a pagubelor si documentele care confirma efectuarea reparatiilor, inlocuirea pieselor avariate si costul acestora, intocmite de catre unitatea de specialitate acceptata de parti.
    In cadrul instrumentarii dosarelor de daune nr.D/560/09 si nr.RO/792/10, BNAA nu a examinat bunurile avariate si nu a intocmit procesele-verbale de constatare a pagubelor, fiind incalcate prevederile  art.19 alin.(1) lit.c) si art.21 alin.(3) lit.d) din Legea nr.414-XVI din 22.12.2006.
    Totodata, in cadrul gestionarii dosarului de daune nr.D/560/09, BNAA nu a putut demonstra achitarea despagubirii de asigurare catre persoana pagubita. Astfel, contrar prevederilor art.5 pct.1 subpct.1.1 si art.5 pct.4 din Regulamentul General, conform carora se vor trimite la cerere, dar fara a intirzia rambursarea, documente justificative, inclusiv dovada obiectiva ca despagubirea datorata partii vatamate a fost platita, BNAA a pretins de la asiguratorul emitent al certificatului de asigurare internationala „Carte Verde" suma de 29,5 mii lei. Ulterior, pe dosarul de daune sus-mentionat, despagubirea de asigurare achitata a fost recuperata de la biroul de motoare din strainatate.
    In cadrul regularizarii a 4 dosare de daune (nr.F/1373/12, nr.BG/1060/11, nr.LT/974/11 si nr.UA/1325/12), contrar prevederilor art.23 alin.(1) lit.a) din Legea nr.414-XVI din 22.12.2006, BNAA a achitat despagubirea de asigurare in marime de 365,7 mii lei, desi valoarea reala a pagubei conform rapoartelor de expertiza intocmite de catre 2 unitati de specialitate a fost evaluata la suma de 279,1 mii lei, ceea ce constituie cu 86,6 mii lei mai mult.
    In cadrul regularizarii dosarului de daune nr.D/1006/11, contrar faptului ca unitatea de specialitate a stabilit ca reparatia autovehiculelor nu este rationala, iar BNAA urma sa achite 75 la suta din valoarea de piata a acestora la momentul accidentului, BNAA, nerespectind prevederile art.2 si art.23 alin.(1) lit.b) din Legea nr.414-XVI din 22.12.2006, a achitat suma de 72,3 mii lei (ceea ce constituie 81 la suta din valoarea de piata a automobilului)  si, respectiv, suma de 100,0 mii lei (ceea ce constituie 81 la suta din valoarea de piata a automobilului), majorind astfel suma despagubirii de asigurare cu 6 la suta sau cu 5,5 mii lei si 7,0 mii lei. Analogic, in cadrul regularizarii dosarului de daune nr.F/1018/11, BNAA a achitat suma reconditionarii autovehiculului, desi urma sa achite diferenta dintre valoarea autovehiculului de la data producerii accidentului si valoarea ramasa conform actului de reevaluare incheiat de catre o unitate de specialitate, ceea ce constituia 19,4 mii lei, astfel suma despagubirii de asigurare fiind majorata cu 3,1 mii lei.
    In perioada supusa controlului, la solutionarea a 13 dosare de daune, BNAA nu si-a respectat obligatiile de achitare a despagubirilor de asigurare in suma totala de 1477,3 mii lei in cel mult 3 luni din data informarii despre cazul asigurat, termenul fiind incalcat de la 8 zile pina la 133 zile, ceea ce contravine prevederilor art.19 alin.(1) lit.f) si alin.(2) din Legea nr.414-XVI din 22.12.2006 si art.43 alin.(1) lit.e) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006 „Cu privire la asigurari"4 (in continuare - Legea nr.407-XVI din 21.12.2006).
    _____________________________________ 

    4 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 47-49, art. 213


    In baza dosarului de daune nr.RO/1501/13, contrar prevederilor art.28 alin.(5) din Legea nr.414-XVI din 22.12.2006, BNAA a achitat despagubirea de asigurare in suma de 84,9 mii lei in lipsa imputernicirilor de reprezentare din partea pagubitului.
    Prin abatere de la prevederile art.21 alin.(4), art.22 alin.(1) si alin.(4) din Legea nr.414-XVI din 22.12.2006, in unele cazuri, procesele-verbale de constatare a pagubelor, intocmite de catre BNAA, nu au fost semnate de asigurati, iar acordurile privind stabilirea despagubirii de asigurare n-au fost anexate la dosarele instrumentate in numele asiguratorilor straini.
    Nerespectind prevederile art.21 alin.(6) din Legea nr.414-XVI din 22.12.2006, BNAA a admis cazuri cind nu a eliberat persoanelor pagubite un extras din dosarul de daune in termen de 5 zile dupa constatarea pagubelor.
    In conformitate cu prevederile art.6 din Regulamentul General, BNAA a chemat in garantie Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania la suma de 491,7 mii lei pe dosarul de daune nr.RO/537/09, regularizat de CA „MOLDOVA ASTROVAZ" S.A., anexind drept document confirmativ un ordin de plata unde la capitolul banca platitoare este inscrisa o banca, iar pe documentul contabil intru confirmarea tranzactiei bancare este aplicata stampila altei banci. Astfel, in vederea recuperarii despagubirii de la biroul de motoare din strainatate, de catre BNAA a fost utilizat un document de plata de provenienta suspecta.
    In 5 dosare de daune, pentru care suma totala a despagubirilor de asigurare platite a constituit 1064,0 mii lei, s-a constatat ca accidentele rutiere au derulat in circumstante suspecte.
    In cadrul controlului BNAA nu a prezentat careva explicatii cu privire la modalitatea si procedura de nominalizare a agentilor de regularizare a dosarelor de daune instrumentate in baza certificatelor internationale de asigurare „Carte Verde", precum si cu privire la dosarele de daune constatate lipsa: nr.UA/511/09, nr.BG/730/10, nr.GB/670/09, nr.LT/878/10, nr.BG/993/11 si nr.GB/1051/11.
    In baza constatarilor expuse, in temeiul prevederilor art.1, art.3, art.8 lit.b) si lit.f), art.9 alin.(1) lit.d) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 "Privind Comisia Nationala a Pietei Financiare"5, art.55 alin.(1) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006, art.30 alin.(2) si alin.(4) din Legea nr.414-XVI din 22.12.2006,
    _____________________________________ 

    5 Republicata in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS

 

COMISIA NATIONALA A PIETEI FINANCIARE
HOTARASTE:

    1. Se constata nesatisfacatoare activitatea Asociatiei Profesionale „Biroul National al Asiguratorilor de Autovehicule" in partea ce tine de regularizarea si instrumentarea dosarelor de daune in baza certificatelor internationale de asigurare „Carte Verde" emise de Birourile nationale de motoare din strainatate si se avertizeaza conducerea acesteia asupra executarii atributiilor sale legale.
    2. Se prescrie organelor de conducere ale Asociatiei Profesionale „Biroul National al Asiguratorilor de Autovehicule" respectarea neconditionata a prevederilor actelor legislative si normative, examinarea rezultatelor controlului in cadrul Adunarii generale a membrilor cu aprobarea unui plan de actiuni in vederea redresarii activitatii sale, precum si intreprinderea masurilor privind inlaturarea incalcarilor reflectate in actul de control.
    3. Se remit Centrului National Anticoruptie, Directiei investigare a fraudelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne si Procuraturii Generale materialele controlului Asociatiei Profesionale „Biroul National al Asiguratorilor de Autovehicule"  spre examinare conform competentei.
    4. Despre executarea  prezentei  hotariri Asociatia Profesionala „Biroul National al Asiguratorilor de Autovehicule"  va  informa  Comisia  Nationala  a Pietei Financiare in termen de o luna.
    5. Controlul asupra executarii prezentei hotariri se pune in sarcina Directiei generale supraveghere asigurari.
    6. Prezenta hotarire intra in vigoare din data publicarii.

    PRESEDINTELE COMISIEI
    NATIONALE A PIETEI FINANCIARE                                   Artur GHERMAN

    Nr. 46/1. Chisinau, 27 septembrie 2013.

 


Share |


Publicat pe 27.09.2013


Create AccountLog In Your Account