Legislatie

Hotararea CNPF nr. 133 din 27.02.2012


H O T A R I R E

cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informational

automatizat de stat in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere

civila pentru pagube produse de autovehicule

 

nr. 133  din  27.02.2012

 

Monitorul Oficial nr.42-45/161 din 02.03.2012

 

* * *

In temeiul prevederilor art.22 din Legea nr.467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare si la resursele informationale de stat" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.6-12, art.44), cu modificarile ulterioare, si pct.2 din Hotarirea Guvernului nr.562 din 22 mai 2006 "Cu privire la crearea sistemelor si resurselor informationale automatizate de stat" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.79-82, art.591), Guvernul

HOTARASTE:

1. Se aproba Conceptul tehnic al Sistemului informational automatizat de stat in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule (se anexeaza).

2. Se desemneaza Comisia Nationala a Pietei Financiare in calitate de posesor al Sistemului informational automatizat de stat in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule.

3. Comisia Nationala a Pietei Financiare va asigura implementarea, functionarea, dezvoltarea si administrarea Sistemului informational automatizat de stat in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule.

4. Ministerul Afacerilor Interne si Ministerul Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor vor asigura schimbul permanent de informatii necesare functionarii Sistemului informational automatizat de stat in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule, prin intermediul Sistemului de telecomunicatii al autoritatilor administratiei publice.

5. Serviciul Graniceri va asigura controlul asupra detinerii de catre utilizatorii de autovehicule a asigurarii obligatorii de raspundere civila externa la punctele de trecere a frontierei de stat a Republicii Moldova, prin utilizarea Sistemului informational automatizat de stat in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule.

 

PRIM-MINISTRU

Vladimir FILAT


Contrasemneaza:


Ministrul tehnologiei informatiei si comunicatiilor

Pavel Filip

Ministrul afacerilor interne

Alexei Roibu


Chisinau, 27 februarie 2012.


Nr.133.


 

Aprobat

la Hotarirea Guvernului

nr.133 din 27 februarie 2012

 

CONCEPTUL TEHNIC

al Sistemului informational automatizat de stat in domeniul asigurarilor

obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule

 

Capitolul I

INTRODUCERE

Asiguratorii care practica asigurare obligatorie de raspundere civila auto, precum si intermediarii in asigurari, detin, de regula, sisteme informationale proprii care creeaza anumite resurse informationale. Sistemele informationale proprii cuprind fragmentar activitatea asiguratorilor si intermediarilor in asigurari, adica evidenta partial este tinuta pe suport de hirtie (fise, registre), partial este automatizata. Sistemele existente functioneaza autonom, fara integrare reciproca, dublind evidenta unora si acelorasi obiecte informationale.

Dezintegrarea resurselor informationale nu permite utilizarea eficienta a informatiei stocate in evidenta asigurarilor obligatorii de raspundere civila auto, precum si supravegherea de catre organele abilitate a aplicarii corecte si incasarii integrale a primelor de asigurare, inclusiv aplicarea la nivel national a sistemului bonus-malus, raspindit pe larg in spatiul european. Solutia optima in aceasta situatie este crearea resursei informationale unice, a carui formare ar fi asigurata atit de sistemele informationale departamentale, cit si de sistemele informationale specializate.

 

Capitolul II

GENERALITATI

1. In sensul prezentului Concept, notiunile de baza utilizate semnifica urmatoarele:

Sistemul informational automatizat de stat in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule (in continuare - Sistem) - totalitatea mijloacelor software, hardware, informationale, organizationale, sistemelor de transmitere a datelor, tehnologiilor de utilizare a lor, normelor de drept si infrastructurii, destinate pentru sustinerea informationala a activitatii organelor de stat.

Ca rezultat al functionarii Sistemului, se formeaza resursa informationala unica a acestor organe din tara. Resursa respectiva este parte integranta a Resurselor informationale de stat ale Republicii Moldova pe segmentul "Administrarea si controlul de stat";

autovehicul - sistem mecanic terestru cu autopropulsie, cu exceptia celui care circula pe sine, pentru transportul de calatori, bagaje si marfuri sau care executa orice alte lucrari si servicii aferente transporturilor - autoturisme, autobuze, microautobuze, troleibuze, autocamioane, inclusiv specializate, motocicluri, tractoare;

caz asigurat - risc asigurat, prevazut in contractul de asigurare, a carui producere confera asiguratului dreptul de a fi indemnizat sau despagubit de catre asigurator;

paguba - efect negativ suferit de persoana fizica sau de persoana juridica pagubita in urma producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare obligatorie de raspundere civila auto;

polita de asigurare RCA - polita de asigurare obligatorie de raspundere civila auto cu valabilitate in limitele teritoriului Republicii Moldova, care probeaza incheierea contractului de asigurare obligatorie de raspundere civila auto;

polita de asigurare "Carte Verde" - document international de asigurare, eliberat in numele unui birou national, care atesta existenta asigurarii obligatorii de raspundere civila auto cu valabilitate in afara teritoriului tarii emitente, in conformitate cu Recomandarea nr.5 din 25 ianuarie 1949, adoptata de Subcomitetul de Transport Rutier al Comitetului de Transporturi Interioare din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite;

sistem de securitate informationala - ansamblul unitar al normelor de drept si etico-morale, al masurilor organizatorico-administrative si al mijloacelor tehnice de program, orientate spre contracararea pericolelor ce ameninta Sistemul si spre minimizarea eventualelor prejudicii care ar putea fi cauzate posesorilor si utilizatorilor de informatii.

 

2. Destinatia Sistemului

Prezentul Sistem are drept scop asigurarea formarii resursei informationale in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule, fiind destinat autoritatilor publice pentru automatizarea unor functii ale acestora, precum si beneficiarilor serviciilor de asigurare.

 

3. Obiectivele Sistemului

Prin crearea Sistemului vor fi atinse urmatoarele obiective:

a) formarea unei baze informationale in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule;

b) asigurarea interactiunii si schimbului de date cu alte sisteme informationale ale autoritatilor publice, prin intermediul Sistemului de telecomunicatii al autoritatilor administratiei publice;

c) oferirea posibilitati cetatenilor si mediului de afaceri de a verifica (on-line sau prin intermediul dispozitivelor mobile) statutul politei de asigurare de raspundere civila auto (RCA) si politei "Carte Verde";

d) oferirea interfetelor programabile pentru publicarea datelor pe portalul datelor guvernamentale cu caracter public www.date.gov.md;

e) virtualizarea si integrarea in platforma tehnologica guvernamentala comuna (M-Cloud)

 

4. Sarcinile Sistemului

Sarcina de baza a Sistemului este inregistrarea, colectarea, acumularea, actualizarea, controlul si analiza informatiei cu privire la contractele de asigurari, politele RCA si "Carte Verde", la persoanele asigurate, la persoanele pagubite, dosarele de daune si despagubirile de asigurare.

Sistemul trebuie sa contribuie la solutionarea urmatoarelor sarcini:

a) automatizarea procesului de incheiere a contractelor de asigurare si emitere electronica a politelor de asigurare RCA si "Carte Verde";

b) automatizarea procesului de evidenta a dosarelor de daune;

c) colectarea, acumularea si formarea informatiei statistice;

d) prestarea serviciilor on-line pentru cetatenii Republicii Moldova, mediul de afaceri si sectorul public gratuit la etapa de testare si implementare.

 

Capitolul III

CADRUL JURIDICO-NORMATIV DE FUNCTIONARE A SISTEMULUI

5. Cadrul normativ-juridic aferent Sistemului este constituit din legislatia nationala in vigoare, tratatele si conventiile internationale la care Republica Moldova este parte. Crearea si functionarea Sistemului sint reglementate de urmatoarele acte legislative si normative:

Constitutia Republicii Moldova;

Legea nr.414-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.112);

Legea nr.467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare si la resursele informationale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.6-12, art.44);

Legea nr.264-XV din 15 iulie 2004 cu privire la documentul electronic si semnatura digitala (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.132-137, art.710);

Legea nr.982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informatie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.88-90, art.664);

Legea nr.17-XVI din 15 februarie 2007 cu privire la protectia datelor cu caracter personal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.107-111, art.468);

Legea nr.71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.70-73, art.314);

Hotarirea Guvernului nr.632 din 8 iunie 2004 "Despre aprobarea Politicii de edificare a societatii informationale in Republica Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.96-99, art.789);

Hotarirea Guvernului nr.255 din 9 martie 2005 "Privind Strategia Nationala de edificare a societatii informationale - "Moldova electronica" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.46-50, art.336);

Hotarirea Guvernului nr.562 din 22 mai 2006 "Cu privire la crearea sistemelor si resurselor informationale automatizate de stat" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.79-82, art.591);

Hotarirea Guvernului nr.733 din 28 iunie 2006 "Cu privire la Conceptia guvernarii electronice" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.106-111, art.799);

Hotarirea Guvernului nr.318 din 17 martie 2008 "Cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al primei de asigurare de baza si al coeficientilor de rectificare pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.61-62, art.392);

Hotarirea Comisiei Nationale a Pietei Financiare nr.13/2 din 3 aprilie 2008 "Pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea sistemului bonus-malus la asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.90, art.275);

Hotarirea Comisiei Nationale a Pietei Financiare nr.20/5 din 16 mai 2008 "Cu privire la aprobarea formei si continutului cererilor de asigurare, contractelor de asigurare si politelor de asigurare la asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, art.410);

Hotarirea Comisiei Nationale a Pietei Financiare nr.53/5 din 31 octombrie 2008 "Privind stabilirea primei de asigurare de baza si valoarea coeficientilor de rectificare aferenti asigurarii obligatorii de raspundere civila auto interna si externa" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.226-229, art.669);

Hotarirea Guvernului nr.546 din 20 iulie 2011 "Privind aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea serviciilor Sistemului de telecomunicatii al autoritatilor administratiei publice si operarea modificarilor in unele hotariri ale Guvernului (Monitorul Oficial, 2011, nr.118-121, art.614);

Hotarirea Guvernului nr.710 din 20 septembrie 2011 "Cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologica a guvernarii (e-Transformare) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.156-159, art.780)".

Implementarea Sistemului va crea premise pentru excluderea obligatiei soferilor de a purta polita de asigurare RCA sau, in general, a necesitatii acesteia - fapt datorat posibilitatii agentilor rutieri de a verifica existenta si valabilitatea contractelor de asigurare obligatorie RCA in regim on-line prin intermediul sistemului informational.

 

Capitolul IV

CONTURURILE FUNCTIONALE ALE SISTEMULUI

6. Sistemul include urmatoarele contururi functionale:

a) conturul evidentei automatizate a politelor de asigurare RCA;

b) conturul evidentei automatizate a politelor de asigurare "Carte Verde";

c) conturul evidentei automatizate a dosarului de daune.

La rindul sau, fiecare contur functional indeplineste un sir de functii de nivel inferior:

conturul evidentei automatizate a politelor de asigurare RCA - evidenta continutului politiei de asigurare RCA privind seria, numarul, data emiterii, datele persoanei cu functie de raspundere care a emis polita, datele asiguratorului, reprezentanta sau alta subdiviziune separata (adresa juridica, telefonul), datele persoanei asigurate si ale utilizatorilor de autovehicul (numele, prenumele, patronimicul, data nasterii, codul personal, domiciliul), datele vehiculului asigurat (marca, modelul, numarul de inmatriculare, capacitatea cilindrica, tipul, puterea motorului), perioada de asigurare, prima de asigurare;

conturul evidentei automatizate a politelor de asigurare "Carte Verde" - evidenta continutului politiei de asigurare privind seria, numarul, data emiterii, datele persoanei cu functie de raspundere care a emis polita, datele asiguratorului (reprezentanta, adresa juridica, telefonul), datele asiguratului (numele, prenumele, patronimicul, data nasterii, codul personal, domiciliul), datele vehiculului asigurat (marca, modelul, numarul de inmatriculare, capacitatea cilindrica, tipul, puterea, motorului), perioada de asigurare, cuantumul si data platii primei de asigurare;

conturul evidentei automatizate a dosarului de daune - evidenta informatiei despre persoanele indreptatite sa beneficieze de despagubire de asigurare pentru orice paguba sau vatamare corporala provocata in urma unui accident de autovehicul, date privind cererea de despagubire, cuantumul pagubei si data platii despagubirii de asigurare.

 

Capitolul V

STRUCTURA ORGANIZATORICA

7. Posesorul Sistemului

Posesor al Sistemului este Comisia Nationala a Pietei Financiare.

Furnizorii de state ai Sistemului sint:

a) companiile de asigurare prin personalul propriu, precum si reprezentantii sai (agentii de asigurare), care efectueaza introducerea in Sistem a informatiei primare privind contractele de asigurare, politele de asigurare RCA si "Carte Verde" emise si dosarele de daune instrumentate;

b) brokerii si agentii de asigurare, care efectueaza introducerea in Sistem a informatiei primare privind contractele de asigurare, politele de asigurare RCA si "Carte Verde" emise pentru companiile de asigurare cu care au incheiate contracte de prestare a serviciilor de intermediere in asigurari.

Detinatorul registrului este Comisia Nationala a Pietei Financiare.

Destinatarii datelor din registru sint Comisia Nationala a Pietei Financiare, autoritatile publice si beneficiarii serviciilor de asigurare.

 

Capitolul VI

DOCUMENTELE SISTEMULUI

8. Documentele utilizate de Sistem pot fi clasificate in urmatoarele grupuri:

a) documente tehnologice de intrare:

cerere de asigurare;

cerere de despagubire;

nota cu privire la modificarea cuantumului despagubirii;

decizia asiguratorului privind cuantumul si plata despagubirii de asigurare;

b) documente tehnologice imprumutate de la alte sisteme informationale:

documente de identificare a persoanelor;

documente de inregistrare a unitatilor de drept;

licente si autorizatii de activitate;

permise de conducere;

documente de inmatriculare a mijloacelor de transport;

rapoarte de testare tehnica a mijloacelor de transport;

deciziile adoptate de agentii constatatori, instantele de judecata si alte organe competente referitor la cazurile cu privire la comiterea accidentelor rutiere;

c) documente tehnologice de iesire:

cerere de asigurare in format electronic;

contract de asigurare in format electronic;

polita de asigurare RCA in format electronic;

polita de asigurare "Carte Verde" in format electronic;

rapoarte statistice si dari de seama in format electronic;

extras din dosarul de daune.

 

Capitolul VII

SPATIUL INFORMATIONAL AL SISTEMULUI

9. Obiectele informationale ale Sistemului sint:

a) pagubiti:

persoane fizice - proprietari si posesori de autovehicule;

persoane juridice - proprietari si posesori de autovehicule;

b) asiguratori:

persoane juridice - companiile de asigurari;

c) autovehicule:

ai caror posesori au obligatia de asigurare de raspundere civila;

implicate in accidente rutiere;

dosarele de daune ale autovehiculului;

d) contract de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru pagubele produse de autovehicule;

e) documente:

actul de identitate al persoanei asigurate;

documente ce confirma dreptul de proprietate (posesie) al persoanei asigurate asupra autovehiculului: certificatul de inmatriculare al autovehiculului, contractul de locatiune, de leasing etc.;

permisul de conducere;

documente ce confirma plata primei de asigurare: cecul din aparatul de casa cu memorie fiscala sau ordinul de plata prin virament acceptat de banca comerciala autorizata;

documente de confirmare a daunelor cauzate;

polita de asigurare RCA;

polita de asigurare "Carte verde".

In conformitate cu reglementarile tehnice pentru sistemele informationale automatizate, Sistemul contine doua obiecte informationale obligatorii:

f) eveniment;

g) formular.

 

10. Identificarea obiectelor se efectueaza cu utilizarea numerelor de identificare de stat, dupa cum urmeaza:

a) identificator al obiectului informational "contract de asigurare de raspundere civila" este codul IDNV al autovehiculului + numarul de ordine al contractului de asigurare RCA;

b) identificator al obiectului informational "contract de asigurare "Carte verde" este codul IDNV al autovehiculului + numarul de ordine al contractului de asigurare "Carte Verde";

c) identificator al obiectului informational "persoana fizica" este numarul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP) din Registrul de stat al populatiei;

d) identificator al obiectului informational "unitate de drept" este numarul de identificare de stat al unitatii de drept (IDNO) din Registrul de stat al unitatilor de drept (RSUD);

e) identificator al obiectului informational "autovehicul" este numarul de identificare de stat al autovehiculului (IDNV) din Registrul de stat al transporturilor (RST);

f) identificator al obiectului informational "document" reprezinta o cheie combinata, care are urmatoarea structura:

"codul documentului"+"seria"+"numarul";

g) identificator al obiectului informational "eveniment" este numarul de ordine;

h) identificator al obiectului informational "formular" este numarul de ordine;

i) identificator al obiectului informational "dosar de daune" este numarul de ordine.

 

11. Scenariile de baza

Scenariul de baza include o lista a evenimentelor ce se produc cu referinta la obiectul informational si se tin la evidenta in Sistem. In Sistem scenariul de baza include realizarea functiilor sale legate de introducerea si actualizarea informatiei, transferarea acesteia in arhiva dupa incheierea perioadei de dare de seama, dupa cu urmeaza:

a) pentru obiectul informational "polita de asigurare RCA":

Reflectarea in evidenta primara se efectueaza la incheierea contractului de asigurare RCA, prin procesarea informatiei din documentele aferente cererii de asigurare.

Actualizarea datelor se efectueaza in cazul:

modificarii contractului de asigurare;

anularii contractului de asigurare;

b) pentru obiectul informational "polita de asigurare Carte Verde":

Reflectarea in evidenta primara se efectueaza la incheierea contractului de asigurare "Carte Verde".

Actualizarea datelor se efectueaza in cazurile:

modificarii contractului de asigurare;

anularii contractului de asigurare.

Excluderea de la evidenta si transferarea datelor in arhiva se efectueaza dupa luarea hotaririi definitive la incheierea perioadei de dare de seama, dupa cum urmeaza:

c) pentru obiectul informational "persoana fizica":

Reflectarea in evidenta primara se efectueaza in cazul atribuirii statutului de asigurat.

Actualizarea datelor se efectueaza in cazul:

modificarii datelor personale de evidenta;

pierderii dreptului de proprietate asupra autovehiculului.

Excluderea de la evidenta si transferarea datelor in arhiva se efectueaza la parvenirea informatiei privind decesul persoanei;

d) pentru obiectul informational "unitate de drept":

Reflectarea in evidenta primara se efectueaza in cazul:

atribuirii dreptului de asigurator;

atribuirii statutului de asigurat.

Actualizarea datelor se efectueaza in cazul:

modificarii datelor de evidenta;

retragerii licentei de activitate a asiguratorului.

Excluderea de la evidenta si transferarea datelor in arhiva se efectueaza la parvenirea informatiei privind incetarea activitatii unitatii de drept;

e) pentru obiectul informational "autovehicul":

Reflectarea in evidenta primara se efectueaza in cazul constatarii autovehiculului drept mijloc de transport pentru exploatarea caruia posesorul si-a asigurat raspunderea civila.

Actualizarea datelor se efectueaza in cazul parvenirii informatiei suplimentare privind modificarea datelor de inmatriculare ale autovehiculului.

Excluderea de la evidenta si transferarea datelor in arhiva se efectueaza la primirea informatiei privind radierea autovehiculului;

f) pentru obiectul informational "document":

Reflectarea in evidenta primara se efectueaza in cazul prezentarii documentului aferent cererii de asigurare.

Actualizarea datelor se efectueaza in cazul modificarii datelor de evidenta.

Excluderea din evidenta si transferarea datelor in arhiva se efectueaza la finisarea procedurii pe cauza;

g) pentru obiectele informationale "eveniment" si "formular":

Reflectarea in evidenta primara se efectueaza la inregistrarea evenimentului, totodata se perfecteaza formularul corespunzator;

h) pentru obiectul informational "dosar de daune":

Reflectarea in evidenta primara se efectueaza la inregistrarea evenimentului, totodata se perfecteaza formularul corespunzator.

Actualizarea datelor se efectueaza la luarea deciziilor corespunzatoare cu privire la formularul respectiv.

Excluderea din evidenta se efectueaza la anularea evenimentului sau dupa expirarea actualitatii informatiei cu privire la eveniment.

 

12. Datele Sistemului

Datele Sistemului reprezinta totalitatea de atribute ce caracterizeaza obiectele informationale si includ:

a) datele obiectului informational "polita de asigurare RCA";

codul de evidenta al asiguratorului (IDNO);

seria si numarul politei de asigurare;

ziua, luna, anul eliberarii;

numarul contractului de asigurare;

numarul de identificare de stat (IDNO) al unitatii de drept-asigurator;

numarul de identificare de stat (IDNO) al unitatii de drept-asigurat;

numarul de identificare de stat (IDNP) al persoanei fizice-asigurat;

numarul de identificare de stat al autovehiculului pentru care se asigura raspunderea civila (IDNV);

termenul de asigurare;

prima de asigurare;

seria si numarul cecului de la aparatul de casa cu memorie fiscala;

data platii primei de asigurare;

numarul de identificare de stat (IDNO) al unitatii de drept-intermediar in asigurari (broker sau agent de asigurare);

numerele de identificare ale documentelor aferente politiei de asigurare RCA;

b) datele obiectului informational "polita de asigurare "Carte Verde"":

codul tarii (Republica Moldova) in Sistemul international de asigurare "Carte Verde";

seria si numarul politei de asigurare;

ziua, luna, anul eliberarii;

numarul contractului de asigurare;

numarul de identificare de stat (IDNO) al unitatii de drept-asigurator;

numarul de identificare de stat (IDNO) al unitatii de drept-asigurat;

numarul de identificare de stat (IDNP) al persoanei fizice-asigurat;

numarul de identificare de stat al autovehiculului (IDNV) pentru care se asigura raspunderea civila;

termenul de asigurare;

acoperirea teritoriala (zone) prevazuta de polita de asigurare "Carte Verde";

prima de asigurare;

seria si numarul cecului de la aparatul de casa cu memorie fiscala;

data platii primei de asigurare;

numarul de identificare de stat (IDNO) al unitatii de drept - intermediar in asigurari (broker sau agent de asigurare);

numerele de identificare ale documentelor aferente politiei de asigurare "Carte Verde";

c) datele obiectului informational "persoana fizica":

numarul de identificare (IDNP) al persoanei fizice;

numele, prenumele, patronimicul;

data nasterii;

adresa domiciliului;

d) datele obiectului informational "unitate de drept":

numarul de identificare (IDNO) al unitatii de drept;

denumirea;

adresa juridica;

e) datele obiectului informational "autovehicul":

numarul de identificare (IDNV);

numarul de inmatriculare de stat;

tipul certificatului de inmatriculare;

seria, numarul si data eliberarii certificatului de inmatriculare;

marca, modelul autovehiculului;

tipul vehiculului;

destinatia autovehiculului;

numarul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP)-posesor;

numarul de identificare de stat al unitatii de drept (IDNO)-posesor;

numarul de identificare de stat al conducatorului auto (IDNP).

f) datele obiectului informational "document":

identificatorul documentului;

tipul, seria, numarul si data, organul ce a emis documentul;

termenul de valabilitate;

numarul de identificare (IDNP) al persoanei fizice-titular al documentului;

numarul de identificare (IDNO) al persoanei juridice-titular al documentului;

categoriile permise (pentru permisele de conducere);

domeniile permise de activitate (pentru licente si autorizari).

g) datele obiectului informational "eveniment":

identificatorul evenimentului;

tipul evenimentului;

data inregistrarii evenimentului;

h) date despre obiectul informational "formular":

numarul formularului;

motivul formularului;

codul oficiului;

persoana care a luat decizia cu privire la formular;

mentiuni despre circulatia formularului;

i) date despre obiectul informational "dosar de daune":

ID - numarul de identificare al dosarului de daune;

numarul de identificare de stat (IDNO) al unitatii de drept-asigurator care gestioneaza dosarul de daune;

numarul de identificare al cererii de despagubire;

data inregistrarii cererii de despagubire;

numarul de identificare de stat (IDNP) al persoanei fizice indreptatite sa primeasca despagubire;

numarul de identificare de stat (IDNO) al unitatii de drept indreptatite sa primeasca despagubire;

numarul de identificare de stat al autovehiculului (IDNV), pentru defectarea caruia se solicita despagubire;

numarul contractului de asigurare ce a servit temei pentru cererea de despagubire;

numarul de identificare de stat al autovehiculului (IDNV) asigurat;

numarul de identificare de stat (IDNP) al persoanei fizice-asigurat;

numarul de identificare de stat (IDNO) al unitatii de drept-asigurat;

identificatorul documentului de confirmare a daunei;

suma daunei conform documentului de confirmare;

suma totala a despagubirii confirmate prin documente;

suma totala a despagubirii solicitate;

cuantumul pagubei;

identificatorul deciziei cu privire la plata despagubirii de asigurare;

suma decisa a despagubirii de asigurare;

data deciziei cu privire la plata despagubirii de asigurare;

data platii despagubirii de asigurare.

 

13. Clasificatoarele Sistemului

In scopul asigurarii autenticitatii si reducerii volumului informatiei stocate in Sistem, se utilizeaza sistemul de clasificatoare. Clasificatoarele se divizeaza in trei grupe: internationale, nationale si departamentale.

Clasificatoarele departamentale se elaboreaza si se utilizeaza in cadrul Sistemului numai in cazul lipsei clasificatoarelor internationale si nationale aprobate.

 

14. Interactiunea Sistemului cu alte sisteme informationale

Pentru asigurarea formarii corecte a resursei informationale este necesara organizarea accesului, in modul stabilit, la resursele informationale ale urmatoarelor sisteme informationale automatizate:

SIA "Registrul accidentelor rutiere" - acorda acces la datele despre accidentele rutiere, mijloacele de transport si persoanele participante la ele;

SIA "Registrul de stat al populatiei" - acorda acces la datele despre persoane fizice, adresa de domiciliu si documentele care le-au fost eliberate;

SIA "Registrul de stat al unitatilor de drept" - acorda acces la datele despre toate categoriile de unitati de drept, constituite in baza legala, adresa juridica, drepturile de a exercita diverse activitati licentiate;

SIA "Registrul de stat al transportului" - acorda acces la datele despre mijloace de transport (inclusiv agregatele cu numar de identificare), proprietarii acestora si alte persoane imputernicite, documentele si numerele de inmatriculare;

SIA "Registrul de stat al conducatorilor de vehicule" - acorda acces la datele despre dreptul persoanei fizice de conducere a autovehiculului corespunzator.

Sistemul va oferi posibilitatea de interactiune cu serviciile nationale de platforma, cum ar fi: Serviciul autentificare si control al accesului, Serviciul guvernamental de notificare, Serviciul guvernamental de jurnalizare etc.

Capitolul VIII. Spatiul tehnologic al Sistemului

 

15. Banca centrala de date

Complexul informational-telecomunicational asigura functionarea spatiului informational unic si este compus din:

a) banca de date a Sistemului, care asigura colectarea, acumularea, prelucrarea, pastrarea, actualizarea, securitatea si integritatea informatiei stocate, precum si previne accesul neautorizat la aceasta;

b) depozitul de date, utilizat pentru pastrarea permanenta si in volum deplin a informatiei despre obiectele de evidenta si control, inclusiv a istoriei despre modificarea acestora la toate etapele de adoptare a deciziilor;

c) baza de formate, destinata pentru asigurarea securitatii in procesul de lucru cu utilizatorii de la distanta, precum si pentru pastrarea clasificatoarelor si determinarea dreptului de acces al fiecarui utilizator la o anumita informatie;

d) bazele tehnologice de date, destinate pentru pastrarea provizorie a informatiilor parvenite de la nivelurile inferioare, care implica adoptarea unor decizii de catre colaboratorii imputerniciti, precum si pentru realizarea tuturor verificarilor necesare la luarea deciziilor;

e) vitrina de date ce reprezinta baze de date sectionate din depozitul central si asigura utilizatorilor accesul rapid si oportun la informatia necesara, fara a li se acorda acces la depozitul de date. Vitrinele de date pot furniza anumitor categorii de utilizatori informatie in forma cea mai convenabila pentru utilizare. Concomitent, ele constituie unul din elementele de protectie a informatiilor de accesul neautorizat, deoarece contin numai volumul de date accesibile utilizatorului. Actualizarea vitrinelor de date se efectueaza automat, concomitent cu modificarea informatiilor din depozitul de date.

 

Capitolul IX

PROTECTIA INFORMATIEI

16. Scopul protectiei informatiei

Scopul de baza urmarit prin protectia informatiilor consta in prevenirea oricaror interventii neautorizate in functionarea Sistemului, precum si a tuturor tentativelor de sustragere si modificare a datelor, de scoatere din functiune sau distrugere a elementelor structurale, adica in securizarea, protejarea tuturor componentelor Sistemului, echipamentelor, utilajelor, produselor de program, datelor si personalului.

 

17. Pericolele ce ameninta securitatea Sistemului

Pericole principale pentru securitatea informationala a Sistemului sint:

colectarea si utilizarea ilegala a informatiei din Sistem;

incalcarea tehnologiei de prelucrare a informatiei;

elaborarea si raspindirea programelor care afecteaza functionarea normala a Sistemului;

nimicirea, deteriorarea, suprimarea mijloacelor de telecomunicatii;

scurgerea informatiei;

accesul nesanctionat la resursele informationale;

incalcarea restrictiilor legale privind raspindirea informatiei.

 

18. Prescriptii generale de securitate

Sarcinile de baza ale asigurarii securitatii informationale sint:

asigurarea confidentialitatii informatiei;

asigurarea integritatii informatiei;

asigurarea integritatii fizice a informatiei;

asigurarea protectiei infrastructurii informatiei.

 

19. Protectia informatiilor de accesul neautorizat

Sistemul de protectie a informatiilor de accesul neautorizat include masuri organizationale, echipamente si produse de program, care asigura blocarea:

scurgerii informatiei in canalele tehnice;

accesul neautorizat la resursele retelei.

 

INCHEIERE

Crearea Sistemului necesita alocarea mijloacelor financiare, deoarece functionarea acestuia este conditionata de edificarea infrastructurii corespunzatoare. Totodata, Sistemul va asigura controlul permanent asupra activitatii de asigurare de catre organul de supraveghere, ceea ce va contribui la reducerea la minimum a fraudelor in domeniul vizat.

Exploatarea Sistemului poate fi facilitata, in mare masura, prin organizarea accesului la resursele informationale ale Registrului de stat al populatiei, Registrului de stat al conducatorilor auto si Registrului de stat al transporturilor deja existente. Este rationala implementarea pe etape a Sistemului, pe masura finisarii procesului de informatizare a activitatii anumitor institutii si crearii infrastructurii respective.

 


Share |


Publicat pe 27.02.2012






Create Account



Log In Your Account