Legislatie

Hotararea CNPF nr. 14/8/10.04.2008


H O T A R I R E pentru aprobarea Regulamentului privind transferul portofoliului de asigurare
Nr. 14/8 din 10.04.2008
Monitorul Oficial nr.103-105/320 din 13.06.2008


COMISIA NATIONALA A PIETEI FINANCIARE

 

H O T A R I R E

pentru aprobarea Regulamentului privind transferul portofoliului de asigurare

 

nr. 14/8  din  10.04.2008

 

Monitorul Oficial nr.103-105/320 din 13.06.2008

 

* * *

 

INREGISTRAT:

Ministerul Justitiei

nr. de inregistrare 579

din 4 iunie 2008

_____________ Vitalie Pirlog

 

In vederea executarii prevederilor art.35 alin.(4) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006 "Cu privire la asigurari" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47-49, art.213), in temeiul prevederilor art.1 alin.(1), art.3, art.4 alin.(1) si alin.(2), art.8 lit.b), art.21 alin.(1), art.22 alin.(1) si alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 "Privind Comisia Nationala a Pietei Financiare" (republicata in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS) si pct.5 lit.b), pct.7.3 lit.c) din Regulamentul privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale a Pietei Financiare aprobat prin Hotarirea nr.48/5 din 27.09.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.157-160, art.587), Comisia Nationala a Pietei Financiare

 HOTARASTE:

1. Se aproba Regulamentul privind transferul portofoliului de asigurare (se anexeaza).

2. Prezenta hotarire intra in vigoare din data publicarii.

 

PRESEDINTELE COMISIEI

NATIONALE A PIETEI FINANCIARE

Mihail CIBOTARU


Chisinau, 10 aprilie 2008.

 

Nr.14/8.

 

 

Anexa

la Hotarirea Comisiei Nationale

a Pietei Financiare

nr.14/8 din 10 aprilie 2008

 

REGULAMENTUL

privind transferul portofoliului de asigurare

Prezentul Regulament este elaborat in conformitate cu prevederile Legii nr.407-XVI din 21.12.2006 cu privire la asigurari si reglementeaza modul de efectuare de catre asiguratori /reasiguratori a operatiunilor de transfer a portofoliului de asigurare.

 

Capitolul I

NOTIUNI GENERALE

1. Transferul portofoliului de asigurare reprezinta cesiunea de catre un asigurator /reasigurator a unei parti sau a totalitatii contractelor de asigurare catre unul sau mai multi asiguratori /reasiguratori, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Republicii Moldova in conditiile legislatiei in vigoare.

2. In sensul prezentului Regulament, asiguratorul /reasiguratorul care cedeaza portofoliul de asigurare se numeste "asigurator /reasigurator cedent", iar asiguratorul /reasiguratorul care accepta portofoliul de asigurare se numeste ,,asigurator /reasigurator cesionar".

3. Transferul de portofoliu de asigurare, care se realizeaza prin incheierea unui acord intre cedent si cesionar, poate fi partial sau total. Transferul partial de portofoliu poate sa includa o intreaga clasa de asigurari sau cel putin un risc asigurat inclus intr-o clasa.

4. Transferul de portofoliu include cesiunea drepturilor si obligatiilor ce decurg din contractele de asigurare /reasigurare subscrise de asiguratorul /reasiguratorul cedent, respectiv rezervele tehnice si matematice aferente portofoliului cedat, concomitent cu transferarea activelor admise sa acopere aceste rezerve, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

5. La realizarea transferului de portofoliu de asigurare, conditiile contractelor de asigurare cesionate ramin neschimbate.

 

Capitolul II

APROBAREA TRANSFERULUI PORTOFOLIULUI DE ASIGURARE

6. Intentia de transfer a portofoliului de asigurare este adusa la cunostinta asiguratilor printr-un anunt, publicat in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, in care acestora li se stabileste un termen prealabil de o luna pentru prezentarea eventualelor pretentii.

7. Dupa expirarea termenului indicat la punctul 6 din prezentul Regulament, asiguratorul (reasiguratorul) cedent solicita Comisiei Nationale a Pietei Financiare aprobarea transferului de portofoliu.

8. Comisia Nationala a Pietei Financiare aproba transferul portofoliului de asigurare doar daca asiguratorul /reasiguratorul cedent face dovada ca nu sint pretentii fata de transfer.

9. Comisia Nationala a Pietei Financiare examineaza cererea pentru aprobarea transferului portofoliului de asigurare in termen de 15 zile lucratoare din data depunerii cererii la care se anexeaza urmatoarele documente:

a) copii de pe procesele-verbale ale adunarilor generale ale fondatorilor asiguratorului /reasiguratorului cedent si ale asiguratorului (reasiguratorului) cesionar prin care s-a stabilit cedarea si, respectiv, cesionarea portofoliului de asigurare;

b) acordul privind transferul de portofoliu incheiat intre asiguratorul (reasiguratorul) cedent si asiguratorul /reasiguratorul cesionar, care va cuprinde cel putin urmatoarele date si informatii:

- datele de identificare a partilor;

- persoanele imputernicite sa reprezinte partile;

- elementele transferabile;

- perioada de realizare a transferului de portofoliu;

- drepturile si obligatiile ce revin partilor prin incheierea contractului;

c) informatiile prevazute in anexa la prezentul Regulament;

d) structura portofoliilor pe categorii si clase de asigurari ale asiguratorului (reasiguratorului) cesionar si asiguratorului /reasiguratorului cedent;

e) raportarile asiguratorului /reasiguratorului cedent si ale asiguratorului /reasiguratorului cesionar privind marja de solvabilitate minima si disponibila, care sa reflecte situatia existenta la sfirsitul lunii anterioare depunerii documentelor;

f) raportarea estimativa privind marja de solvabilitate minima si disponibila de care va dispune asiguratorul /reasiguratorul cesionar dupa incheierea transferului de portofoliu;

g) raportarile asiguratorului /reasiguratorului cedent si ale asiguratorului /reasiguratorului cesionar privind activele admise sa acopere rezervele tehnice, care sa reflecte situatia existenta la sfirsitul lunii anterioare depunerii documentelor;

h) raportarea privind activele admise sa acopere rezervele tehnice de care va dispune dupa transferul de portofoliu asiguratorul /reasiguratorul cesionar;

i) situatia rezervelor tehnice ale asiguratorului /reasiguratorului cedent si ale asiguratorului /reasiguratorului cesionar inainte de transferul de portofoliu, care sa reflecte situatia existenta la sfirsitul lunii anterioare depunerii documentelor;

j) estimarea situatiei rezervelor tehnice ale asiguratorului /reasiguratorului cesionar dupa transferul de portofoliu, pe categorii si clase de asigurari;

k) raportarile asiguratorului /reasiguratorului cedent privind rezervele tehnice si activele admise care se transfera, corespunzatoare contractelor de asigurare /reasigurare transferabile, care sa reflecte situatia existenta la sfirsitul lunii anterioare depunerii documentatiei;

l) situatia litigiilor asiguratorului /reasiguratorului cedent si ale asiguratorului /reasiguratorului cesionar, pe categorii si clase de asigurari, daca acestea se refera la contractele de asigurare incluse in portofoliul de asigurare ce se transfera;

m) situatia privind cedarile in reasigurare ale asiguratorului cedent, pe categorii si clase de asigurari;

n) strategia de gestionare a contractelor de asigurare /reasigurare si a riscurilor ce urmeaza a fi preluate, ce trebuie prezentata de asiguratorul /reasiguratorul cesionar;

o) lista intermediarilor prin care asiguratorul /reasiguratorul cedent desfasoara activitate de asigurare /reasigurare, precum si creantele acestora;

p) dovada publicarii anuntului intentiei de transfer al portofoliului, conform prevederilor punctului 6 din prezentul Regulament.

10. Raportarile prevazute la punctul 9 lit.e)-k) din prezentul Regulament vor fi certificate de actuarii asiguratorului /reasiguratorului cedent si actuarii asiguratorului /reasiguratorului cesionar, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

 11. Activele admise sa acopere rezervele tehnice transferabile ale asiguratorului /reasiguratorului cedent vor fi mentinute pina la data preluarii efective a portofoliului transferat.

12. In urma analizarii documentelor prezentate, Comisia Nationala a Pietei Financiare stabileste, prin decizie, urmatoarele:

a) aprobarea transferului de portofoliu;

b) respingerea motivata a transferului de portofoliu.

13. In vederea aprobarii transferului de portofoliu asiguratorul /reasiguratorul cesionar, aflat sub supravegherea Comisiei Nationale a Pietei Financiare, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa dispuna de licenta, sa practice riscurile, clasa sau clasele de asigurari pentru care s-a incheiat contractul privind transferul de portofoliu;

b) sa detina o marja de solvabilitate disponibila superioara marjei de solvabilitate minime atit inainte de preluarea portofoliului, cit si dupa preluarea acestuia;

c) din documentele prezentate sa rezulte ca, dupa preluarea portofoliului, va dispune de rezerve tehnice si active admise suficiente sa acopere rezervele tehnice, in structura prevazuta in legislatia in vigoare, pentru a acoperi toate obligatiile care decurg din contractele de asigurare (reasigurare) in vigoare.

14. In cazul in care transferul de portofoliu include si contracte de asigurari de viata, acordul de transfer trebuie verificat si confirmat si de catre un actuar desemnat de Comisia Nationala a Pietei Financiare.

15. La transferul portofoliului aferent exclusiv asigurarilor de viata, raportarile prevazute la punctul 9 lit.g)-k) se for referi si rezervele matematice.

16. In cazul transferului de portofoliu aferent asigurarilor generale, Comisia Nationala a Pietei Financiare poate desemna un actuar in scopul verificarii corespunderii portofoliului de asigurare transferat conform principiilor actuariale.

17. In cazul in care transferul de portofoliu cuprinde contracte de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule, asiguratorul cedent trebuie sa informeze asiguratii asupra reprezentantelor de despagubire, dupa incheierea transferului de portofoliu.

18. Decizia de aprobare a transferului de portofoliu se publica de Comisia Nationala a Pietei Financiare in Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

 

Capitolul III

INCHEIEREA PROCEDURII DE TRANSFER A

PORTOFOLIULUI DE ASIGURARE

19. Dupa publicarea deciziei Comisiei Nationale a Pietei Financiare transferul portofoliului de asigurare se incheie cu semnarea procesului-verbal de predare-primire a portofoliului transferat, care trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarea informatie:

a) situatia portofoliului transferat, in forma prevazuta de anexa la prezentul Regulament;

b) situatia rezervelor tehnice si/sau matematice aferente portofoliului transferat;

c) situatia activelor admise sa acopere rezervele tehnice si matematice aferente portofoliului transferat;

d) conditiile de asigurare pentru portofoliul transferat;

e) alte drepturi si obligatii ce decurg din transferul de portofoliu.

20. Procesul-verbal de predare-primire a portofoliului transferat va fi prezentat Comisiei Nationale a Pietei Financiare in termen de cel mult 5 zile de la data semnarii acestuia de catre partile implicate in transfer.

21. Asiguratorul cedent si asiguratorul cesionar au obligatia completarii registrului special al activelor admise sa acopere rezervele tehnice si matematice tinut in conformitate cu prevederile art.31 alin.(3) lit.f) din Legea cu privire la asigurari, cu modificarile survenite in urma efectuarii transferului de portofoliu.

22. Asiguratorii /reasiguratorii, care intra in procedura de remediere financiara, reorganizare (cu exceptia transformarii) sau lichidare, sau in cazul asiguratorilor cu activitate simultana in categoria asigurari de viata si categoria asigurari generale, care intentioneaza sa renunte la una dintre cele doua activitati, au obligatia sa initieze efectuarea transferului de portofoliu in conditiile prevazute la art.35 din Legea cu privire la asigurari cu respectarea obligatorie a cerintelor prezentului Regulament.

 

Anexa

la Regulamentul privind

transferul portofoliului de asigurare

 

Situatia portofoliului asiguratorului cedent

 

I. Portofoliu de asigurare primit in reasigurare

 

Numarul politei

Numele asiguratului, contractantului si beneficiarului

Clasa de asigurare

Riscurile asigurate

Momentul inceperii raspunderii asiguratorului cedent

Momentul incetarii raspunderii asiguratorului cedent

Prima subscrisa de asigurare
(lei)

Suma asigurata
(lei)

Rezerva primei necastigate
(lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Portofoliu de asigurare din asigurare directa

 

Numarul politei

Numele asiguratului, contractantului si beneficiarului

Clasa de asigurare

Riscurile asigurate

Momentul inceperii raspunderii asiguratorului cedent

Momentul incetarii raspunderii asiguratorului cedent

Prima subscrisa de asigurare
(lei)

Suma asigurata
(lei)

Rezerva primei necastigate
(lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Portofoliu de asigurare cedat in reasigurare

 

Numarul politei

Numele asiguratului, contractantului si beneficiarului

Clasa de asigurare

Riscurile asigurate

Momentul inceperii raspunderii asiguratorului cedent

Momentul incetarii raspunderii asiguratorului cedent

Prima subscrisa de asigurare
(lei)

Suma asigurata
(lei)

Rezerva primei necastigate
 (lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________
Comisia Nationala a Pietei Financiare
Hotarire nr.14/8 din 10.04.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind transferul portofoliului de asigurare //Monitorul Oficial 103-105/320, 13.06.2008


Share |


Publicat pe 10.04.2008


Create AccountLog In Your Account