Legislatie

Hotararea CNPF nr. 20/5/16.05.2008


H O T A R I R E cu privire la aprobarea formei si continutului cererilor de asigurare,
contractelor de asigurare si politelor de asigurare la asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse
de autovehicule
Nr. 20/5 din 16.05.2008
Monitorul Oficial nr.143-144/410 din 05.08.2008


COMISIA NATIONALA A PIETEI FINANCIARE

 

H O T A R I R E

cu privire la aprobarea formei si continutului cererilor de asigurare,

contractelor de asigurare si politelor de asigurare la asigurarea

obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse

de autovehicule

 

nr. 20/5  din  16.05.2008

 

Monitorul Oficial nr.143-144/410 din 05.08.2008

 

* * *

 

INREGISTRAT:

Ministerul Justitiei

nr. de inregistrare 586

din 25 iulie 2008

_______________ Vitalie PIRLOG

 

In vederea executarii si punerii in aplicare a prevederilor art.8 alin.(5) din Legea nr.414-XVI din 22.12.2006 "Cu privire la asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.212), in temeiul prevederilor art.1 alin.(1), art.3, art.4 alin.(1) si alin.(2), art.8 lit.b), art.21 si art.22 alin.(1) si alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 "Privind Comisia Nationala a Pietei Financiare", cu modificarile si completarile ulterioare (Republicata in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), pct.5 lit.b) si pct.7.3 lit.c) din Regulamentul privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale a Pietei Financiare, aprobat prin Hotarirea nr.48/5 din 27.09.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.157-160, art.587), Comisia Nationala a Pietei Financiare

HOTARASTE:

1. Se aproba forma si continutul cererii de incheiere a contractului de asigurare obligatorie de raspundere civila auto interna, conform anexei nr.1.

2. Se aproba forma si continutul cererii de incheiere a contractului de asigurare obligatorie de raspundere civila auto externa, conform anexei nr.2.

3. Se aproba forma si continutul contractului de asigurare obligatorie de raspundere civila auto interna si forma si continutul politei de asigurare RCA conform anexei nr.3.

4. Se aproba forma si continutul contractului de asigurare obligatorie de raspundere civila auto externa si forma si continutul politei de asigurare Carte Verde, conform anexei nr.4.

 

PRESEDINTELE COMISIEI

NATIONALE A PIETEI FINANCIARE

Mihail CIBOTARU


Chisinau, 16 mai 2008.

 

Nr.20/5.

 

 

Anexa nr.1

la Hotarirea Comisiei

Nationale a Pietei Financiare

nr.20/5 din 20 mai 2008

 

Cerere

de incheiere a contractului de asigurare obligatorie

de raspundere civila auto interna

 

Catre _______________________________________________________________________________________

(denumirea deplina a asiguratorului, codul IDNO)

 

1. Subsemnatul (a) ____________________________________________________________________________

(denumirea si numarul de identificare de stat - pentru persoane juridice;

numele, prenumele, data nasterii si codul personal - pentru persoane fizice)

 

Adresa ______________________________________________________________________________________

(adresa, conform datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice - pentru persoane juridice

sau domiciliul, conform buletinului de identitate - pentru persoane fizice)

 

solicit incheierea (reinnoirea) contractului de asigurare obligatorie de raspundere civila auto interna si declar urmatoarele:

 

2. Caracteristica autovehiculului:

 

Autovehiculul

Tipul

Starea de intretinere

Caracteristici tehnice

Mod de exploatare

Marca
____________________

Model
____________________

Anul fabricarii ____________________

Nr. de inmatriculare ____________________

Nr. certificatului de inmatriculare
____________________

Locul inmatricularii
____________________

 

Autoturism

Microbuz


Camion


Autobuz


Tractor rutier


Motocicleta


Remorca

Buna

Medie


Satisfacatoare

Masa totala (kg) ____________________

Puterea motorului (c.p.)
____________________

Capacitatea cilindrica (cm3)
____________________

Numarul de locuri
____________________

Taxi autorizat

Microbuz pe ruta


Transport
interurban autorizat


Alte moduri

 

Starea de intretinere a autovehiculului se determina in conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de determinare a uzurii in cazul pagubelor produse la autovehicule, aprobat prin Hotarirea CNPF nr.13/1 din 03.04.2008.

In cazul incheierii contractului de asigurare de catre intreprinderile de transport, care au in gestiune mai multe autovehicule, Tabelul de la pct.2 nu se completeaza, anexindu-se la cerere copiile de pe pasapoartele tehnice ale tuturor autovehiculelor pentru care se solicita asigurarea.

 

3. Autovehiculul mentionat imi apartine cu drept de posesiune in temeiul contractului de locatiune nr. _______ din "___" __________ 200__; contractului de leasing nr._______ din "___" __________ 200__, altor titluri prevazute de legislatie ______________________________

 

4. Teritoriul utilizarii autovehiculului _______________________________________________________________

(cu indicarea teritoriului unde autovehiculul este utilizat majoritatea timpului de exploatare)

 

5. La conducerea autovehiculului vor fi admise: (de subliniat)

a) un numar nelimitat de persoane;

b) numai persoanele indicate in urmatorul tabel:

 

Numele si prenumele

Codul personal

Data nasterii

Domiciliul (localitatea, strada, nr. blocului, nr. apartamentului)

Permisul de conducere
(nr. si data)

Stagiul

Clasa bonus-malus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Contractul de asigurare se incheie pentru prima data (de bifat).

 

7. Contractul precedent cu nr. _________________, termen de valabilitate de la "___" __________ 200__ pina la "___" __________ 200__, a fost incheiat cu compania de asigurari _________________________. Certificatul nr.____ din "___" __________ 200__, privind istoricul daunelor si clasa bonus-malus acordata in contractul precedent se anexeaza.

 

8. Termenul asigurarii: de la _________________________ pina la _________________________

 

9. Contractul se incheie pe un termen mai mic de 12 luni in baza

____________________________________________________________________________________________

(denumirea documentului prezentat de posesorul autovehiculului)

 

10. Reduceri se acorda in baza __________________________________________________________________

(denumirea documentului, numarul, data eliberarii; copia se anexeaza)

 

11. Prima de asigurare:

 

Numarul
de inmatri-
culare

Prima de asigurare de baza

Coeficienti de rectificare

Prima de asigurare

Tipul
auto-
vehiculului

Teritoriul utilizarii

Virsta si stagiul

Tipul
contrac-
tului

Statutul juridic al posesorului

Termenul asigurarii

Locul inmatricularii

Bonus-malus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu contractul de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule am luat cunostinta si sint de acord cu prevederile acestuia.

 

 

Semnatura asiguratului: _____________________

 

Data prezentarii cererii: _____________________

 

Reprezentantul asiguratorului _________________________________________________

(numele, prenumele, semnatura)

 

Data calcularii primei de asigurare _____________________

 

Toate informatiile din cerere se verifica de catre reprezentantul asiguratorului in baza documentelor originale.

 

Anexa nr.2

la Hotarirea Comisiei

Nationale a Pietei Financiare

nr.20/5 din 16 mai 2008

 

Cerere

de incheiere a contractului de asigurare obligatorie

de raspundere civila auto externa

(Carte Verde)

 

Catre _______________________________________________________________________________________

(denumirea deplina a asiguratorului)

 

1. Subsemnatul (a) ____________________________________________________________________________

(denumirea si numarul de identificare de stat - pentru persoane juridice;

numele, prenumele, data nasterii si codul personal - pentru persoane fizice)

 

Adresa ______________________________________________________________________________________

(adresa, conform datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice - pentru persoane juridice,

domiciliul, conform buletinului de identitate - pentru persoane fizice)

 

2. Posesor (utilizator) al autovehiculului____________________________________________________________

(numarul de inmatriculare)

 

in baza ______________________________________________________________________________________

(datele certificatului de inmatriculare, contractului de locatiune, leasing etc.)

 

Categoria si marca ____________________________________________________________________________

 

Masa totala, capacitatea cilindrica a motorului, numarul de locuri ______________________________________

____________________________________________________________________________________________

(conform certificatului de inmatriculare)

 

Remorca ____________________________________________________________________________________

(numarul de inmatriculare de stat)

 

solicit incheierea contractului de asigurare obligatorie de raspundere civila auto externa pentru:

 

3. Perioada asigurarii: de la _________________________ pina la _________________________

 

4. Zona teritoriala de acoperire:

---Zona I (Ucraina, Belarusi)

---Zona  II (Toate tarile membre ale

Sistemului "Carte Verde")

________________________
________________________

 

Semnatura asiguratului: ___________________

 

Data prezentarii cererii: ____________________

 

Reprezentantul asiguratorului _________________________________________________

(numele, prenumele, semnatura)

 

 

Nota: Vezi Rectificarea din Monitorul Oficial nr.206-207 din 18.11.2008 pag.231 (anexa nr.2 in redactie noua)

 

 

Anexa nr.3

la Hotarirea Comisiei

Nationale a Pietei Financiare

nr.20/5 din 16 mai 2008

 

Compania de Asigurari ____________________

 

Filiala / Reprezentanta ____________________

 

CONTRACT

de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru pagube

produse de autovehicule (asigurare obligatorie

de raspundere civila auto interna)

 

Seria ____________________

Nr. _______ / ____________________

(data emiterii) "___" ____________ 20___

(ora emiterii) ___________

localitatea _________________________

 

 

ASIGURATORUL:

 

Denumire ____________________________________________________________________________________

 

In persoana __________________________________________________________________________________

 

Adresa ______________________________________________________________________________________

 

Telefon/Fax __________________________________________________________________________________

 

Cod fiscal ____________________________________________________________________________________

 

 

ASIGURATUL:

 

Denumire/Nume ______________________________________________________________________________

 

Adresa ______________________________________________________________________________________

 

Telefon/Fax __________________________________________________________________________________

 

Cod fiscal / cod personal _______________________________________________________________________

 

 

I. OBIECTUL ASIGURARII

Asiguratorul, in baza prezentului contract, incheiat in conformitate cu prevederile Legii nr.414-XVI din 22.12.2006 "Cu privire la asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule", ofera Asiguratului protectie din asigurare pentru cazurile de raspundere civila, ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule.

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract il constituie asigurarea obligatorie a raspunderii civile auto a Asiguratului, care are calitatea de posesor / utilizator al autovehiculului(elor) indicat(e) in cererea, care a servit temei pentru incheierea prezentului contract, pentru daunele cauzate vietii, sanatatii si proprietatii persoanelor terte in rezultatul accidentelor de circulatie.

 

III. TIPUL CONTRACTULUI

Prezentul contract este incheiat pe baza cererii Asiguratului, ce constituie parte integranta a acestuia si se extinde asupra unui numar:

a) limitat de persoane conform tabelei:

 

Numele si prenumele

Cod personal

Data nasterii

Domiciliul (localitatea, strada, nr. blocului, nr. apartamentului)

Permisul de conducere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) nelimitat de persoane (de bifat)

 

IV. RISCURI ASIGURATE

Asiguratorul de raspundere civila auto acorda despagubiri pentru prejudiciile de care Asiguratul raspunde, in baza legii, fata de tertele persoane pagubite prin accident de autovehicul, precum si pentru cheltuielile legate de cazul asigurat si suportate de Asigurat sau persoana pagubita in procesul civil.

 

V. INCEPUTUL SI DURATA ASIGURARII

5.1 Contractul de asigurare se incheie pentru o perioada de 12 luni de la "____" __________________20__ pina la "____" ____________________20__.

5.1.1. Contractul de asigurare se incheie pentru perioade mai mici de 12 luni in cazul autovehiculelor:

- utilizate in activitati agricole sezoniere;

- inmatriculate cu numere temporare;

- aflate in alte cazuri prevazute de legislatia in vigoare.

5.2 Contractul de asigurare incheiat in conditiile pct.5.1.1 se incheie pentru perioada de _________ luni de la "____" ____________________20__ pina la "____" ____________________20__.

5.3 Perioada de asigurare incepe sa curga din momentul mentionat in polita de asigurare si inceteaza la ora 24 a ultimei zile din termenul convenit pentru asigurare.

 

VI. SUMA ASIGURATA. PRIMA DE ASIGURARE.

FORMA SI TERMENELE DE PLATA

6.1 Suma asigurata reprezinta limita raspunderii Asiguratorului, care nu poate depasi limitele stabilite la art.14 din Legea nr.414-XVI din 22.12.2006 "Cu privire la asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule".

6.2 Prima de asigurare reprezinta suma pe care Asiguratul se obliga sa o plateasca Asiguratorului pentru preluarea de catre acesta a riscului in asigurare. Conform prezentului contract, prima de asigurare constituie _______________________/ ___________________ /lei, care se achita integral la data de "____" ____________________20__.

6.3 La data achitarii primei de asigurare, Asiguratorul va elibera Asiguratului polita de asigurare RCA, care este anexa la prezentul contract.

 

VII. PAGUBE CARE NU SE REPARA DE ASIGURATOR

In baza prezentului contract Asiguratorul de raspundere civila auto nu acorda despagubiri pentru:

- prejudiciile produse bunurilor apartinind persoanelor fizice sau persoanelor juridice asigurate de raspundere civila auto daca au fost provocate de un autovehicul aflat in posesia lor;

- partea de prejudiciu care depaseste limitele maxime ale despagubirilor de asigurare prevazute la art.14 alin.(2) din Legea nr.414-XVI "Cu privire la asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule" din 22.12.2006, produs in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor pagubite si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubei pentru daunele produse pe teritoriul Republicii Moldova;

- pagube pricinuite de disparitia sau distrugerea hirtiilor de valoare, banilor, pietrelor pretioase, obiectelor din metale pretioase si pietre pretioase, obiectelor de arta si altor obiecte ale proprietatii intelectuale;

- sumele pe care utilizatorul raspunzator de producerea pagubei este obligat sa le plateasca posesorului, care i-a incredintat autovehiculul asigurat, pentru avarierea ori distrugerea lui;

- prejudiciile produse ca urmare a transportului de produse periculoase (radioactive, inflamabile, explozive) care au determinat sau au agravat producerea pagubei;

- pretentiile ca urmare a diminuarii valorii bunurilor dupa reparatie.

- pagubele produse la locul de munca de dispozitivele sau instalatiile montate pe autovehicul, utilizate ca utilaje sau instalatii de lucru;

- pagubele produse prin accidente survenite in timpul operatiunilor de incarcare si descarcare, aceste accidente constituind riscuri ale activitatii profesionale;

- prejudiciul legat de poluarea mediului din cauza unui accident;

- pagubele produse prin exploatarea autovehiculelor in cadrul intrecerilor si antrenamentelor sportive, organizate in locuri special prevazute pentru acestea;

- pagubele produse in situatiile in care raspunderea asiguratorului nu incepuse ori incetase;

- sumele de recuperare a pagubei morale rezultate din accident.

 

VIII. INCHEIEREA, MODIFICAREA, REZILIEREA SI INCETAREA CONTRACTULUI

8.1 Incheierea contractului de asigurare

8.1.1 Contractul de asigurare se incheie in forma scrisa in baza cererii de asigurare completata de catre Asigurat.

8.1.2 Contractul de asigurare produce efecte de la data achitarii primei de asigurare.

8.2 Modificarea contractului de asigurare

Modificarea contractului de asigurare se efectueaza in orice timp in interiorul termenului sau de valabilitate si nu poate contravine prezentului contract sau legislatiei in vigoare. Modificarea contractului de asigurare se perfecteaza in forma scrisa prin intocmirea unor acorduri sau addendumuri aditionale, care, ulterior semnarii de catre parti, fac parte integranta din contractul de asigurare.

8.3 Rezilierea contractului de asigurare

8.3.1 Contractul de asigurare poate fi reziliat de catre parti prin intocmirea in scris a unui acord de reziliere, precum si in baza hotaririi instantei de judecata ramasa definitiva si irevocabila. Drept temei de reziliere a contractului de asigurare se considera:

a) nerespectarea sau respectarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale;

b) depunerea declaratiei de reziliere de catre una dintre parti;

c) omiterea mentionarii de catre Asigurat, la incheierea si/sau pe parcursul contractului, a unor imprejurari importante pentru determinarea de catre Asigurator a gradului de risc;

d) efectuarea mentiunilor inexacte in privinta unor imprejurari importante;

8.3.2 Rezilierea contractului de asigurare in temeiul pct.8.3.1 lit.c) si d) este exclusa in situatia in care Asiguratorul cunostea imprejurarea nementionata sau ca, mentiunea este facuta inexact fara vina Asiguratului.

8.3.3 Partile pot solicita rezilierea contractului doar respectind un termen de preaviz de o luna pina la data propusa spre reziliere.

8.3.4 Rezilierea contractului de asigurare presupune drept consecinta incetarea protectiei din asigurare de la data rezilierii si restituirea de catre Asigurator a primelor de asigurare pentru lunile complete de pina la expirarea contractului, cu retinerea cheltuielilor efective de gestiune, dar nu mai mult de 20% din prima de asigurare calculata spre restituire.

8.4 Asiguratorul este eliberat de obligatia restituirii primelor de asigurare in conditiile pct.8.3.4 in cazul in care pina la reziliere a efectuat deja plati de despagubire.

8.5 Contractul de asigurare inceteaza de fapt si de drept in cazurile prevazute in art.10 alin.(1) din Legea nr.414-XVI "Cu privire la asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule";

8.6 Invocarea si declararea nulitatii contractului de asigurare, precum si consecintele declararii nulitatii, este reglementata prin Capitolul III, Titlul III, Cartea Intii din Codul Civil (art.216-233) al Republicii Moldova.

 

IX. OBLIGATIILE PARTILOR

9.1 Obligatiile Asiguratului

9.1.1 La producerea accidentului de autovehicul, Asiguratul sau utilizatorul de autovehicul este obligat:

a) sa intreprinda toate actiunile posibile pentru diminuarea pagubelor produse;

b) sa notifice organele politiei sau alte organe de drept despre accidentul de autovehicul imediat dupa producerea lui, cerind intocmirea actelor referitor la cauzele si circumstantele producerii accidentului, precum si la consecintele lui;

c) in 48 de ore din momentul producerii accidentului, sa instiinteze asiguratorul care a emis polita de asigurare obligatorie de raspundere civila auto; participantii la accident care detin polite de asigurare, indiferent de rezultatele constatarii vinovatului, anunta asiguratorii respectivi si sint obligati sa nu intreprinda de sine statator masuri de reparare a pagubelor;

d) sa notifice participantii la accident, pagubitul sau apropiatii lui despre faptul ca poseda polita de asigurare si sa puna la dispozitia acestora informatiile necesare despre asigurator.

e) sa permita Asiguratorului sa verifice starea tehnica a autovehiculului pentru care se solicita incheierea contractului de asigurare obligatorie de raspundere civila;

f) sa prezinte Asiguratorului documentele si dovezile necesare pentru stabilirea cauzelor si circumstantelor accidentului, marimii daunei, precum si pentru recunoasterea dreptului la restituire;

9.1.2 Nerespectarea de catre Asigurat sau de catre utilizatorul autovehiculului a prevederilor pct.9.1.1 lit.c) nu il scuteste pe Asigurator de obligatia de a plati despagubirea, acesta fiind insa in drept sa inainteze impotriva Asiguratului actiune de regres privind cheltuielile suplimentare aferente neindeplinirii prevederilor mentionate.

9.1.3 In caz de leziuni corporale grave sau deces al asiguratului sau utilizatorului de autovehicul raspunzator de producerea accidentului, persoana pagubita primeste informatia despre asiguratorul persoanei vinovate la Biroul National al Asiguratorilor de Autovehicule.

9.2 Obligatiile Asiguratorului

9.2.1 Dupa ce a luat cunostinta de producerea accidentului, Asiguratorul este obligat:

a) sa deschida dosar de daune la data informarii sale despre producerea cazului asigurat;

b) sa solicite organelor si institutiilor competente (politia, unitatile de pompieri, procuratura sau institutiile medicale) informatii despre accident si consecintele lui;

c) sa examineze bunurile avariate si sa incheie, in termen de 5 zile lucratoare din data primirii informatiei despre producerea accidentului de autovehicul, un proces-verbal de constatare a pagubelor;

d) sa inchida dosarul de daune privind pagubele materiale in cel mult 15 zile calendaristice din data depunerii de catre pagubit a ultimului document necesar finalizarii dosarului;

e) sa inchida dosarul de daune privind vatamarile corporale sau decesul in cel mult 10 zile calendaristice din data depunerii de catre pagubit a ultimului document de confirmare a pagubelor;

f) sa achite despagubirea de asigurare in termen de 10 zile calendaristice de la data finalizarii dosarului de dauna.

9.2.3 Asiguratorul este obligat sa solutioneze cererea si sa achite despagubirea de asigurare in cel mult 3 luni din data informarii despre cazul asigurat.

9.3 Drepturile si obligatiile persoanei pagubite

9.3.1 Drepturile persoanei pagubite prin accident produs pe teritoriul Republicii Moldova de autovehiculul aflat in posesiunea Asiguratului se exercita fata de Asiguratorul de raspundere civila auto direct, la sediul acestuia, sau prin reprezentantul de despagubiri, in limitele raspunderii asiguratorului prevazute in prezenta lege.

9.3.2 Persoana pagubita poate sa adreseze cerere de despagubire direct asiguratorului de raspundere civila auto sau reprezentantului de despagubiri desemnat de acesta, indiferent de faptul ca Asiguratul a executat sau nu obligatia de instiintare prevazuta la pct.9.1.1 lit.c).

9.3.3 Asiguratorul nu este in drept sa refuze examinarea si solutionarea cererii de despagubire depuse in conditiile pct.9.3.2 din prezentul contract.

 

X. DISPOZITII FINALE

10.1 Toate litigiile care deriva din prezentul contract de asigurare se solutioneaza in procedura extrajudiciara prin incheierea tranzactiilor de impacare sau in procedura judiciara prin decizia instantei de judecata sesizata, dupa caz.

10.2 Limita despagubirilor de asigurare, modul de constatare si evaluare a pagubelor si plata a despagubirilor, sint cele prevazute in Legea nr.414-XVI din 22.12.2006 "Cu privire la asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule", prevederi ce fac parte integranta din prezentul contract de asigurare.

10.3 Dovada achitarii primelor si a valabilitatii contractului se face cu polita/politele de asigurare RCA si cu documentele de plata.

10.4 Prezentul contract este incheiat in limba de stat si/sau in limba rusa, semnat in 2 exemplare, fiecare din ele avind aceeasi forta juridica din care unul a fost inminat Asiguratului.

10.5 Am luat la cunostinta de dispozitiile legale privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule.

 

 

Asiguratorul

____________________

____________________

____________________

 

Agent/Broker

____________________

____________________

____________________

 

 

(nume)

(semnatura)

(stampila)

 

Asiguratul

____________________

____________________

____________________

 

Anexe:

- cererea asiguratului

- polita/politele de asigurare RCA, emise in baza prezentului contract

 

 

Polita de asigurare RCA

 

REPUBLICA MOLDOVA

POLITA DE ASIGURARE OBLIGATORIE

DE RASPUNDERE CIVILA AUTO INTERNA (RCA)

 

Seria ________________ nr.________________________________ din data de _____________________ ZZ/LL/AAAA
anexa la contractul de asigurare nr._______/___________________

 

Asigurator ________________________________________ Adresa __________________________________________
Reprezentanta ____________________________________  Adresa __________________________________________
IDNO ____________________________________________ Tel.:_____________________________________________

 

Asigurat __________________________________________ Adresa _________________________________________
IDNO _____________________________________________

 

AUTOVEHICUL: Marca, model _______________________________________________________________________
Numar inmatriculare _________________________________ Tip ___________________________________________
Capacitatea cilindrica ___________________________ (cm3) Putere motor ___________________________ (CP/KW)

 

Perioada de asigurare: de la _________________________________ pina la __________________________________
Prima de asigurare ______________________________________lei; data platii _____________________ ZZ/LL/AAAA
Cec de casa _____________________________________________
Asigurat ___________________________________________________________________________ (semnatura, stampila)
Asigurator __________________________________________________________________________ (semnatura, stampila)
Broker/Agent _______________________________________________________________________ (semnatura, stampila)
Localitatea ____________________________________________

 

 

[Anexa nr.3 modificata prin Hot. CNPF nr.59/20 din 11.12.2008, in vigoare 16.01.2009]

 

 

Anexa nr.4

la Hotarirea Comisiei

Nationale a Pietei Financiare

nr.20/5 din 16 mai 2008

 

Compania de Asigurari ____________________

 

Filiala / Reprezentanta ____________________

 

CONTRACT

de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru pagube

produse de autovehicule (asigurare obligatorie de

raspundere civila auto externa CARTE VERDE)

 

Seria ____________________

Nr. _______ / ____________________

(data emiterii) "___" ____________ 20___

localitatea _________________________

 

 

ASIGURATORUL:

 

Denumire ____________________________________________________________________________________

 

In persoana __________________________________________________________________________________

 

Adresa ______________________________________________________________________________________

 

Telefon/Fax __________________________________________________________________________________

 

Cod fiscal ____________________________________________________________________________________

 

 

ASIGURATUL:

 

Denumire/Nume ______________________________________________________________________________

 

Adresa ______________________________________________________________________________________

 

Telefon/Fax __________________________________________________________________________________

 

Cod fiscal / cod personal _______________________________________________________________________

 

 

I. OBIECTUL ASIGURARII

Asiguratorul, in baza prezentului contract, incheiat in conformitate cu prevederile Legii nr.414-XVI din 22.12.2006 "Cu privire la asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule" cu persoane fizice si juridice (numite in continuare Asigurati) avind calitatea de posesori ai autovehiculului(elor) indicat(e) in cererea de asigurare, se obliga, in schimbul primei de asigurare incasate, sa plateasca persoanelor terte pagubite, despagubire de asigurare pentru daune cauzate in rezultatul accidentelor de autovehicul produse in afara teritoriului Republicii Moldova.

 

II. RISCURI ASIGURATE

2.1 Asiguratorul acorda despagubiri pentru:

a) sumele pe care Asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de despagubire si cheltuieli de judecata pentru prejudiciile de care raspunde in baza legii civile din tara pe teritoriul careia s-a produs accidentul de autovehicul fata de terte persoane pagubite printr-un accident produs cu autovehiculul pentru care s-a incheiat asigurarea, ca urmare a vatamarii corporale sau a decesului, precum si a avarierii ori a distrugerii unor bunuri;

b) cheltuielile facute de Asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la despagubire (inclusiv in cazul in care actiunea civila ramine in competenta instantei penale, de exemplu, in cazul aplicarii amnistiei): cheltuielile pentru onorariul de avocat, taxele judiciare si cheltuielile de expertiza, dovedite cu acte.

2.2 Despagubirile se acorda pentru pagubele produse ca urmare a avarierii ori distrugerii bunurilor care se aflau in afara autovehiculului care a produs accidentul, iar pentru bunurile aflate in acel autovehicul, numai daca ele nu erau transportate in baza unui raport contractual incheiat cu Asiguratul, precum si daca nu apartineau posesorului sau utilizatorului raspunzator de accident.

2.3 In caz de vatamare corporala sau deces, despagubirile de asigurare se acorda atit pentru persoanele aflate in afara autovehiculului, care a produs accidentul, cit si pentru persoanele aflate in acel autovehicul, cu exceptia utilizatorului sau.

 

III. SUMA ASIGURATA. PRIMA DE ASIGURARE

3.1 Sumele datorate tertilor urmare a cauzarii de prejudiciu prin accident de autovehicul se stabilesc de catre Birourile Nationale ale Asiguratorilor de Autovehicule din tarile pe teritoriul carora s-a produs accidentul, in conditiile si in limitele stabilite prin Legea privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto in vigoare la data accidentului in tara in care acesta s-a produs.

3.2 Prima de asigurare reprezinta suma pe care Asiguratul se obliga sa o plateasca Asiguratorului pentru preluarea de catre acesta a riscului in asigurare.

3.3 Primele de asigurare se platesc anticipat si integral pentru intreaga perioada de asigurare. Conform prezentului contract, prima de asigurare constituie ___________________________________ (cu indicarea valutei)/ ________________________________________________ lei, care se plateste la data de "____" _________________ 20___.

 

IV. INCHEIEREA CONTRACTULUI

4.1 Contractul de asigurare se incheie pe baza cererii scrise a Asiguratului, care, impreuna cu toate celelalte declaratii scrise ale acestuia, fac parte integranta din prezentul contract.

4.2 Contractul de asigurare se considera incheiat prin plata primelor de asigurare, emiterea politei de asigurare Carte Verde si este valabil exclusiv pentru autovehiculul specificat in polita de asigurare si riscurile indicate in prezentul contract.

4.3 In raporturile internationale, polita de asigurare Carte Verde este singurul document, care atesta valabilitatea teritoriala a asigurarii si perioada de valabilitate a acoperirii prin asigurare.

 

V. INCEPUTUL SI INCETAREA RASPUNDERII ASIGURATORULUI

5.1. Contractul de asigurare produce efecte in interiorul termenului prevazut in polita de asigurare Carte Verde eliberata in baza prezentului contract, si exclusiv dupa plata integrala a primei de asigurare.

5.2 Raspunderea Asiguratorului incepe in momentul iesirii autovehiculului de pe teritoriul Republicii Moldova si inceteaza in momentul reintrarii acestuia pe teritoriul Republicii Moldova, dar nu mai tirziu de ora 24.00 a ultimei zile de valabilitate inscrise in polita de asigurare Carte Verde eliberata in baza prezentului contract.

5.3 Prezentul contract este incheiat pe termen de ____________zile/luni, de la "____" __________________20__ pina la "____" ____________________20___.

 

VI. VALABILITATEA TERITORIALA

Prezentul contract de asigurare produce efecte in afara teritoriului Republicii Moldova, numai in tarile membre ale Sistemului International de Asigurare Carte Verde ale caror coduri internationale inscrise in polita de asigurare Carte Verde sint nebarate.

 

VII. PAGUBE CARE NU SE REPARA DE ASIGURATOR

7.1 Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:

a) amenzile de orice fel si cheltuielile penale, suportate de asigurat, precum si cheltuielile de executare a hotaririlor privind plata despagubirilor;

b) sumele pe care asiguratul ar avea sa le plateasca drept despagubiri conducatorului autovehiculului care a produs accidentul;

c) sumele pe care conducatorul autovehiculului care a produs accidentul este obligat sa le plateasca Asiguratului;

d) cheltuielile facute in procesul penal de Asigurat sau de conducatorul autovehiculului, raspunzatori de producerea pagubei, chiar daca odata cu actiunea penala s-a solutionat si latura civila;

e) partea de despagubire care depaseste limitele si conditiile stabilite prin legea de asigurare obligatorie de raspundere civila auto in vigoare la data accidentului in tara producerii acestuia;

f) cazurile care nu intra sub incidenta legii de asigurare obligatorie de raspundere civila auto in vigoare la data accidentului in tara in care acesta s-a produs;

g) pagubele produse de energia nucleara sau ca urmare a exploziei atomice, radiatiilor sau infestarii radioactive;

h) pagubele produse ca urmare a detinerii, operarii, intretinerii sau folosirii oricarui autovehicul pentru transportul unor produse periculoase si anume:

- explozibili puternici cum ar fi: nitroglicerina, dinamita sau alte asemenea substante explozibile;

- petrolul, benzina sau motorina in vrac (pagubele produse ca urmare a transportului de carburanti cu cisterne / vehicule specializate, proiectate, construite si destinate unor astfel de transporturi nu sint excluse);

- gaze sau amestecuri de gaze in stare lichida, comprimata sau gazoasa;

i) pagubele produse ca urmare a razboiului, razboiului civil, grevelor, revoltelor, miscarilor populare, actelor de terorism;

j) pagubele produse de vehicule ale fortelor armate, altele decit cele folosite pentru transportul personalului militar neinarmat;

k) pierderi sau daune produse bunurilor transportate sau tractate cu autovehiculul asigurat, inclusiv in baza unui raport contractual;

l) pagubele produse de vehicule comerciale folosite in aeroporturi sau cimpuri de zbor;

m) pagubele produse ca urmare a unor concursuri (inclusiv curse), raliuri, probe pentru curse si teste de siguranta;

n) pagubele produse de instalatii, echipamente sau utilaje de constructii care nu se afla pe drumurile publice;

o) pagubele produse de vehicule ce nu sint destinate sa circule pe drumurile publice.

7.2 Asiguratorul nu va fi raspunzator fata de Asigurat, inclusiv prepusii acestuia, fata de utilizatorul sau fata de conducatorul autovehiculului pentru care s-a incheiat prezentul contract, pentru nici o dauna, pierdere de profit, beneficii nerealizate, ratarea unor ocazii de afaceri si de consecintele pastrarii, deteriorarii, alterarii (modificarii), folosirii necorespunzatoare sau pierderii politei de asigurare "Carte Verde".

 

VIII. MODIFICAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI

8.1 Modificarea contractului de asigurare

Modificarea contractului de asigurare se efectueaza in orice timp in interiorul termenului sau de valabilitate. Modificarea contractului de asigurare se perfecteaza in forma scrisa prin intocmirea unor acorduri, contracte, addendumuri aditionale, care, ulterior semnarii de catre parti, fac parte integranta din contractul de asigurare.

8.2 Rezilierea contractului

8.2.1 Contractul de asigurare poate fi reziliat de catre parti prin intocmirea in scris a unui acord de reziliere, precum si in baza hotaririi instantei de judecata.

8.2.2 Partile pot solicita rezilierea contractului doar respectind un termen de preaviz de o luna pina la data propusa spre reziliere.

8.2.3 Rezilierea contractului de asigurare presupune drept consecinta incetarea protectiei din asigurare de la data rezilierii si restituirea de catre Asigurator a primelor de asigurare pentru perioada neexpirata a contractului, cu retinerea cheltuielilor de gestiune.

8.2.4 Asiguratorul este eliberat de obligatia restituirii primelor de asigurare in cazul in care pina la reziliere a efectuat deja plati de despagubire sau a primit un aviz de accident in care a fost implicat autovehiculul specificat in contractul si polita de asigurare Carte Verde.

8.3 Incetarea contractului de asigurare si nulitatea lui

8.3.1 Contractul de asigurare inceteaza de fapt si de drept in cazurile prevazute in art.10 alin.(1) din Legea nr.414-XVI din 22.12.2006 "Cu privire la asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule".

8.3.2 Invocarea si declararea nulitatii contractului de asigurare, precum si consecintele declararii nulitatii, este reglementata prin Capitolul III, Titlul III, Cartea Intii din Codul Civil (art.216-233) al Republicii Moldova.

 

IX. OBLIGATIILE ASIGURATULUI

9.1 Asiguratul este obligat:

a) sa verifice corectitudinea datelor inscrise de catre Asigurator in polita de asigurare Carte Verde;

b) sa nu faca nici o modificare si nici sa altereze in vreun mod polita de asigurare Carte Verde.

9.2 In caz de producere a riscului asigurat, Asiguratul este obligat:

a) sa ia, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubelor;

b) sa instiinteze imediat organele politiei sau alte organe de cercetare, cele mai apropiate de locul producerii accidentului, cerind intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii accidentului si la pagubele provocate;

c) sa instiinteze neintirziat Biroul Asiguratorilor de Autovehicule prevazut pe verso-ul politei de asigurare Carte Verde, din tara in care s-a produs accidentul;

d) sa instiinteze, in scris (prin fax, telex, e-mail), Asiguratorul despre producerea accidentului, imprejurarile in care acesta a intervenit, despre natura pagubelor produse tertilor si estimarea marimii acestora, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data producerii accidentului de autovehicul;

e) sa puna la dispozitia Asiguratorului, in termen de maxim 4 zile lucratoare de la sosirea in tara, dar nu mai tirziu de 15 zile de la data producerii accidentului, declaratia conducatorului autovehiculului si a eventualilor martori cit si orice alte acte primite in legatura cu accidentul (de la politie, pompieri, procuratura, judecatorii, etc. din tara in care s-a produs accidentul);

f) sa se apere in caz de proces, tinind seama si de eventualele indicatii scrise ale Asiguratorului.

 

X. CONSTATAREA SI EVALUAREA PAGUBELOR. PLATA DESPAGUBIRILOR

10.1. Constatarea producerii evenimentelor asigurate, evaluarea pagubelor, stabilirea cuantumului si plata despagubirilor la asigurarea de raspundere civila auto externa se fac de catre Birourile Nationale Carte Verde sau corespondentii nominalizati in conditiile si in limitele stabilite prin legislatia in domeniu in vigoare in tara locului accidentului, potrivit procedurilor stabilite prin Regulamentul General al Consiliului Birourilor Carte Verde.

10.2 In cazul in care, potrivit legislatiei locale, Birourile Nationale Carte Verde nu pot plati despagubirile datorate tertelor persoane pagubite decit pe cale judecatoreasca, Asiguratorul va da instructiuni Asiguratului referitor la sustinerea procesului civil si va achita daunele prevazute in hotarirea judecatoreasca, precum si cheltuielile ocazionate de acesta, prevazute de Regulamentul General al Consiliului Birourilor, inclusiv onorariul avocatului.

10.3 Rambursarea de catre Birourile Nationale Carte Verde sau corespondentii nominalizati a despagubirilor platite tertelor persoane pagubite, inclusiv cheltuielile ocazionate in strainatate de activitatile privind constatarea, evaluarea si stabilirea pagubelor, se platesc de catre Asigurator potrivit modului de lucru stabilit prin Regulamentul General al Consiliului Birourilor, in valuta in care se solicita plata despagubirii.

 

XI. DISPOZITII FINALE

11.1 Toate litigiile care deriva din prezentul contract de asigurare se solutioneaza in procedura extrajudiciara prin incheierea tranzactiilor de impacare sau in procedura judiciara, dupa caz.

11.2 Prezentul contract este valabil din momentul incheierii acestuia la eliberarea politei de asigurare cu conditia achitarii primelor de asigurare aferente.

11.3 Respectarea riguroasa a obligatiilor ce-i revin Asiguratului, precum si presupunerea ca declaratiile si raspunsurile acestuia la cerere sint adevarate, sint conditii ce preced orice raspundere ce revine Asiguratorului.

11.4 Prezentul contract este incheiat in 2 exemplare, din care unul a fost inminat Asiguratului.

 

Asiguratorul

____________________

____________________

____________________

 

Agent/Broker

____________________

____________________

____________________

 

 

(nume)

(semnatura)

(stampila)

 

Asiguratul

____________________

____________________

____________________

 

Anexe:

- Cererea Asiguratului

- Polita/politele de asigurare "Carte Verde", emise in baza prezentului contract.

 

 

Polita de asigurare "Carte Verde"

 

1. CARTE INTERNATIONALA DE ASIGURARE PENTRU AUTOVEHICULE

1. INTERNATIONAL MOTOR INSURANCE CARD

1. CARTE INTERNATIONALE D'ASSURANCE AUTOMOBILE

2. EMISA SUB AUTORITATEA/
ISSUED UNDER THE AUTHORITY OF

Biroului National al Asiguratorilor de Autovehicule din Republica Moldova (BNAA)/
National Bureau of Motor Insurers of Republic of Moldova (NBMIM)

3. TERMENUL DE VALABILITATEA - VALID

4.Codul tarii / Codul asiguratorului / Numarul
4.Country Code / Insurer's Code / Number

DE LA - FROM

PINA LA - TO

Ziua - Day

Luna - Month

Anul - Year

Ziua - Day

Luna - Month

Anul - Year

(Ambele date inclusiv - Both Dates inclusive)

5.Nr. de inmatriculare (sau in lipsa) nr. sasiului sau al motorului:
5.Registration No. (or if none) Chassis or Engine No:

6.Categoria autovehiculului
6. Category of Vehicle

7. Marca autovehiculului
7. Make of Vehicle

8. VALABILITATEA TERITORIALA/ TERRITORIAL VALIDITY

Aceasta carte este valabila in tarile a caror boxe nu sint barate (pentru informatii suplimentare va rugam sa vizitati www.cobx.org)

This card is valid in Countries for which the relevant box is not crossed out (for further information, please see www.cobx.org)

In fiecare tara vizitata, Biroul acestei tari garanteaza, in privinta folosirii autovehiculului mentionat aici, acoperirea de asigurare in conformitate cu prevederile legale privind asigurarea obligatorie in aceasta tara.

In each country visited, the Bureau of the country guarantees, in respect of the use of the vehicle referred to herein, the insurance cover in accordance with laws relating to compulsory insurance in that country.

Pentru identificarea Biroului respectiv, consultati verso-ul cartii.

For the identification of the relevant Bureau, see reverse side.

 

 

 

(1) Acoperirea prevazuta in Cartile Verzi, eliberate pentru Cipru, este limitata la aria geografica a Ciprului, care este sub controlul Guvernului Republicii Cipru.

(1) The cover provided under Green Cards issued for Cyprus is restricted to those geographical parts of Cyprus which are under the control of the Government of the Republic of Cyprus.

(2) Acoperirea prevazuta in Cartile Verzi, eliberate pentru Serbia, este limitata pentru Republica Muntenegru si acea arie geografica a Serbiei, care este sub controlul Guvernului Republicii Serbia.

(2) The cover provided under Green Cards issued for Serbia is restricted to the Republic of Montenegro and to those geographical parts of Serbia which are under the control of the Government of the Republic of Serbia.

9. Numele (denumirea) si adresa asiguratului (sau a utilizatorului autovehiculului)
9. Name and Address of the Policyholder (or user of the vehicle)
 

10. Aceasta Carte a fost emisa de:
10. This Card has been issued by:

• Denumirea asiguratorului:/ Name of the Insurer:

• Adresa asiguratorului/ Address of the Insurer

• Logo-ul companiei/ Logo of the company

• Nr. de telefon si/sau fax/ Phone &/or Fax number (s)

• Pagina web/ Homepage

• Adresa e-mail/E-mail address

 

11. Semnatura asiguratorului ______________
11. Signature of insurer
__________________

 

 

Informatie utila/ Useful information

IMPORTANT!

In caz de accident rutier, produs din vina DVS.:

- prezentati copia politei de asigurare de raspundere civila "Carte Verde" organului de politie sau persoanei prejudiciate;

- anuntati Biroul National de asigurare din tara respectiva despre producerea accidentului. Adresele Birourilor Nationale sint plasate pe versoul politei "Carte Verde";

- la intoarcerea in tara in mod obligatoriu anuntati asiguratorul Dvs. despre producerea accidentului rutier si circumstantele acestuia.

 

 

_______________________________________________________________________________________________

CATEGORIA AUTOVEHICULULUI (COD) - CATEGORY OF VEHICLE (CODE)

A. AUTOTURISM / CAR

B. MOTOCICLU / MOTORCYCLE

C. AUTOCAMION SAU TRACTOR / LORRY OR TRACTOR

D. BICICLETE CU MOTOR / CYCLE FITTED WITH AUXILIARY ENGINE

E. AUTOBUS SAU AUTOCAR / BUS

F. REMORCA / TRAILER

 

NOTA PRIVIND FORMATUL SI MODUL DE COMPLETARE

A POLITEI DE ASIGURARE CARTE VERDE

 

I. Formatul politei de asigurare Carte Verde

1. Formatul politei de asigurare Carte Verde este stabilit de catre Grupul de Lucru pentru Transport Auto al Comitetului pentru Europa al Natiunilor Unite din Geneva.

2. Orice modificare a structurii politei de asigurare Carte Verde impune o autorizare anticipata a Grupului de Lucru pentru Transport Auto al Comitetului pentru Europa al Natiunilor Unite din Geneva.

3. Toate politele de asigurare Carte Verde trebuie sa fie in stricta conformitate cu formatul stabilit si nici o informatie suplimentara nu poate aparea in continutul acestora.

 

II. Culoarea politei de asigurare Carte Verde

Polita de asigurare Carte Verde trebuie sa fie de culoare verde in orice nuanta a acesteia. Culoarea verde a politei de asigurare Carte Verde trebuie sa fie clara.

 

III. Dimensiunile si constructia politei de asigurare Carte Verde

1. Polita de asigurare Carte Verde trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni:

latimea - 148 milimetri;

inaltimea - 210 milimetri;

2. Dimensiunile boxelor din interiorul politei de asigurare "Carte verde" trebuie sa fie astfel stabilite incit sa nu se afecteze dimensiunile generale ale politei.

3. Polita de asigurare Carte Verde poate fi tiparita atit in format orizontal, cit si in format vertical.

 

IV. Modul de completare a politei de asigurare Carte Verde

1. Polita de asigurare Carte Verde se completeaza in limba de stat a Republicii Moldova.

2. Titlul politei, in punctul 1, trebuie sa fie atit in limba de stat a Republicii Moldova, cit si in limba engleza "International Motor Insurance Card" si in limba franceza "Carte Internationale d'Assurance Automobile".

3. In punctul 2 al politei trebuie sa se contina denumirea asiguratorului (Companiei de asigurari, care detine licenta respectiva) care a eliberat polita de asigurare Carte Verde.

4. Perioada de validitate a politei de asigurare Carte Verde include anul de incheiere si de expirare a politei. De exemplu, anul 2000 poate fi reprezentat ca "00" si anii 2001 si 2002 ca "01" si "02".

5. Polita de asigurare Carte Verde trebuie sa contina serie si numar, precum si codul tarii si al asiguratorului.

6. Inscrierea numarului de inmatriculare a autovehiculului trebuie sa se efectueze in grafie latina.

7. Denumirea asiguratorului se indica in grafie latina.

8. In paragraful 2 de pe note se introduce denumirea asiguratorilor, responsabili pentru emiterea politei de asigurare Carte Verde.

9. Asiguratul semneaza la punctul 5 al politei. Asiguratul semneaza si la punctul 6, doar daca autovehiculul va fi folosit in statele specificate. Alti utilizatori ai autovehiculului de asemenea trebuie sa semneze in punctul 6.

 

V. Prevederi referitoare la masurile de securitate ale politei de asigurare Carte Verde

Politele de asigurare Carte Verde se tiparesc cu elemente de securitate trebuie, tinind cont de faptul ca:

a) Elementul de securitate, de exemplu holograma, nu trebuie sa intervina proeminent in formatul stabilit al politei de asigurare Carte Verde.

b) Polita de asigurare Carte Verde emisa de birouri din strainatate, care nu are elemente de securitate, va fi tratata totusi ca valida.

 

[Anexa nr.4 modificata prin Hot. CNPF nr.59/20 din 11.12.2008, in vigoare 16.01.2009]
Share |


Publicat pe 16.05.2008


Create AccountLog In Your Account