Legislatie

Hotararea CNPF nr. 45/5/16.10.2009


H O T A R I R E cu privire la aprobarea formei si continutului rapoartelor
specializate ale intermediarilor in asigurari si/sau reasigurari
Nr. 45/5 din 16.10.2009
Monitorul Oficial nr.197-200/877 din 31.12.2009


H O T A R I R E

cu privire la aprobarea formei si continutului rapoartelor

specializate ale intermediarilor in asigurari si/sau reasigurari

 

nr. 45/5  din  16.10.2009

 

Monitorul Oficial nr.197-200/877 din 31.12.2009

 

* * *

In vederea executarii si punerii in aplicare a prevederilor art.48 alin.(3) lit.g), art.49 alin.(2) lit.g), lit.h), alin.(4), art.53 alin.(5) din Legea nr.407-XVI din 21 decembrie 2006 "Cu privire la asigurari" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47-49, art.213), in temeiul prevederilor art.1 alin.(1), art.3, art.4 alin.(1) si alin.(2), art.8 lit.b) si lit.h), art.21 alin.(1), art.22 alin.(1) si alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 "Privind Comisia Nationala a Pietei Financiare" (republicata in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126/BIS), Comisia Nationala a Pietei Financiare

HOTARASTE:

1. Se aproba forma si continutul Registrului subagentilor, personalului propriu cu atributii de intermediere si asistentilor in brokeraj ai intermediarului in asigurari si/sau reasigurari, conform anexei nr.1.

2. Se aproba forma si continutul Raportului privind activitatea de baza a intermediarului in asigurari si/sau reasigurari, conform anexei nr.2.

3. Se aproba forma si continutul Raportului privind activitatea intermediarului in asigurari si/sau reasigurari prin personal propriu, asistenti in brokeraj si/sau subagenti, conform anexei nr.3.

 

PRESEDINTELE COMISIEI

NATIONALE A PIETEI FINANCIARE

Mihail CIBOTARU


Chisinau, 16 octombrie 2009.

 

Nr.45/5.

 

 

 

Aprobat

prin Ordinul Ministerului Finantelor

al Republicii Moldova

nr.93 din 15.12.2009

Anexa nr.1

la Hotarirea Comisiei Nationale

a Pietei Financiare

nr.45/5 din 16.10.2009

  

Registrul

subagentilor, personalului propriu cu atributii de intermediere si asistentilor

in brokeraj ai intermediarului in asigurari si/sau reasigurari

________________________________________________

(denumirea)  (cod IDNO)

la data _______________

 

Numar de rind (cod unic)

Nume, prenume
Denumire

Cod IDNO

Functia detinuta - pentru personalul propriu sau genul de activitate pentru asistentul in brokeraj-persoana juridica

Tip contract

Data intrarii in vigoare a contractului

Data incetarii contractului

Temei de incetare a contractului

Mentiuni

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director________________

 

Contabil - sef_____________

 

 

L.S.

 

  

MODUL DE COMPLETARE

a registrului subagentilor, personalului propriu cu atributii de intermediere

si asistentilor in brokeraj ai intermediarului in asigurari si/sau reasigurari

 

a) Numar de rind (cod unic) - se completeaza prin atribuirea numarului de rind. Numarul de rind este unic pentru fiecare persoana si nu poate fi radiat din registru. In cazul modificarii datelor din registru pentru o anumita persoana, datele noi se inscriu in locul celor vechi, despre care fapt se vor face mentiunile necesare.

b) Nume, prenume/Denumire - se indica numele si prenumele persoanei fizice-personal propriu/asistent in brokeraj, denumirea - in cazul cind asistentul in brokeraj este persoana juridica

c) Cod IDNO - pentru persoane fizice se va indica codul conform datelor buletinului de identitate, pentru persoane juridice - numarul conform certificatului de inregistrare de stat.

d) Functia detinuta (pentru personal propriu) sau genul de activitate pentru asistentul in brokeraj-persoana juridica - pentru personalul propriu se va indica functia detinuta in cadrul entitatii, pentru asistentii in brokeraj-persoane juridice se va completa cu genul de activitate desfasurat.

e) Tip contract - se va indica in ce baza isi desfasoara activitatea persoanele angajate sau asistentii in brokeraj - contract de munca sau contract civil.

f) Data intrarii in vigoare a contractului - se va indica data inceperii desfasurarii activitatii personalului propriu/ asistentului in brokeraj.

g) Data incetarii contractului - se va indica data incetarii desfasurarii activitatii /eliberarii din functie a personalului propriu/ asistentului in brokeraj.

h) Temei de incetare a contractului - se va indica motivul incetarii actiunii contractului - expirare termen/ rezilierea contractului.

 

 

Aprobat

prin Ordinul Ministerului Finantelor

al Republicii Moldova

nr.93 din 15.12.2009

Anexa nr.2

la Hotarirea Comisiei Nationale

a Pietei Financiare

nr.45/5 din 16.10.2009

 

Raport

privind activitatea de baza a intermediarului in asigurari si/sau reasigurari

__________________________________________________

(denumire)   (cod IDNO)

pentru perioada 01 ianuarie 20__ - __________________

 

 

Clasa de asigurari

Cod rind

Nu-
marul
de
con-
tracte
inter-
me-
diate
in
peri-
oada
rapor-
tata
(un)

Nu-
marul
de con-
tracte
inter-
mediate
in peri-
oada
cores-
punza-
toare a
anului
prece-
dent
(un)

Prime brute subscrise intermediate in perioada raportata

Prime
brute
sub-
scrise
inter-
mediate
in peri-
oada
cores-
punza-
toare a
anului
prece-
dent
(lei)

Venituri din activitatea de intermediere in perioada raportata

Numa-
rul de
daune
regula-
rizate (un)

Valoa-
rea da-
unelor
regula-
rizate
(lei)

Total (lei)

Inclusiv cu incasare:

Total (lei)

Inclusiv din:

In
nu-
me-
rar
(lei)

Prin
vira-
ment
(card
ban-
car)
(lei)

Alta
mo-
da-
lita-
te
(lei)

Co-
mi-
sioa-
ne
(lei)

Asis-
tenta
si so-
lutio-
narea
dosa-
relor
de
daune
(lei)

Alte
ve-
nituri
din
activi-
tatea
de in-
terme-
diere
(lei)

1

2

3

4

5=6+
7+8

6

7

8

9

10=11+
12+13

11

12

13

14

15

I. Asigurari generale

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurari de accidente (inclusiv accidentele de munca si bolile profesionale)

0201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurari de sanatate, inclusiv:

0202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- cu valabilitate in Republica Moldova

02021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- cu valabilitate in afara teritoriului Republicii Moldova

02022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurari de vehicule terestre (altele decit feroviare) (CASCO)

0203

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurari de vehicule de cale ferata

0204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurari de nave aeriene

0205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurari de nave maritime, lacustre si fluviale

0206

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurari de bunuri in tranzit

0207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurari de incendiu si alte calamitati naturale, inclusiv asigurarea:

0208

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

constructiilor (cladiri, case, apartamente)

02081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bunurilor

02082

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

animalelor

02083

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

culturilor agricole

02084

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte asigurari de bunuri, inclusiv asigurarea:

0209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- constructiilor (cladiri, case, apartamente)

02091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- bunurilor

02092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- animalelor

02093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- culturilor agricole

02094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurari de raspundere civila auto, inclusiv:

0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asigurare interna (obligatorie)

02101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte Verde

02102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- asigurare interna (facultativa)

02103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- a transportatorilor fata de calatori

02104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- a transportatorilor si expeditorilor in baza carnetului TIR

02105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- a transportatorilor si expeditorilor in baza Conventiei CMR

02106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurari de raspundere civila avia

0211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurari de raspundere civila maritima, lacustra si fluviala

0212

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurari de raspundere civila generala, inclusiv:

0213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- notarilor

02131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- avocatilor

02132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- auditorilor

02133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- a organizatiilor - surse de pericol sporit

02134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- alte tipuri

02135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurari de credite

0214

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurari de garantii

0215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurari de pierderi financiare

0216

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurari de protectie juridica

0217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurari de asistenta a persoanelor aflate in dificultate in cursul deplasarilor sau absentelor de la domiciliu ori de la locul de resedinta permanenta

0218

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Asigurari de viata din care:

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurari de viata (fara asigurarea cu pensii si fara anuitati)

0301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurari de pensii si anuitati

0302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurari de accidente si boala, suplimentare la asigurarea de viata

0303

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurari de sanatate, suplimentare la asigurarea de viata

0304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurari de casatorie, asigurari de nastere

0305

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurari de viata si anuitati care sunt legate de fonduri de investitii, prevazute la lit.a) si lit.b) din anexa nr.1 la Legea 407/2006

0306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director_____________________

 

Contabil-sef_________________   

 L.S.

 

 

MODUL DE COMPLETARE

a raportului privind activitatea de baza a intermediarului

in asigurari si/sau reasigurari

 

Raportul se intocmeste in baza documentelor ce confirma prestarea serviciilor catre asigurator si/sau client (dare de seama, act de indeplinire a lucrarilor, factura, raport, etc.)

a) Total prime brute subscrise intermediate - se va indica suma totala a primelor calculate pentru contractele de asigurare/ reasigurare incheiate, inainte de deducerea oricaror sume din acestea.

b) Incasare in numerar - se va indica suma primelor incasata in bancnote in casieria entitatii.

c) Incasare prin virament - se va indica suma primelor incasata prin transfer bancar la contul asiguratorului (reasiguratorului)/ intermediarului in asigurari si/sau reasigurari.

d) Alta modalitate - se va indica suma primelor incasata in alt mod decit in numerar sau prin virament.

e) Venituri din activitatea de intermediere - se indica venitul intermediarului in asigurari si/sau reasigurari, reflectat la contul contabil 611.3, inclusiv din: comisioane - egal cu valoarea in lei a cotei care ii revine din suma primelor de asigurare pentru contractele intermediate in perioada raportata, asistenta pentru solutionarea dosarelor de daune, alte venituri din activitatea de intermediere.

f) Valoarea daunelor regularizate - suma utilizata pentru acoperirea obligatiilor ce decurg din daunele care au fost raportate asiguratorului (reasiguratorului)/ intermediarului in asigurari si/sau reasigurari.

 

PREZENTAREA RAPORTULUI

Raportul privind activitatea de baza a intermediarului in asigurari si/sau reasigurari se prezinta Comisiei Nationale a Pietei Financiare trimestrial pina la data de 20 a lunii urmatoare trimestrului de gestiune.

 

 

Aprobat

prin Ordinul Ministerului Finantelor

al Republicii Moldova

nr.93 din 15.12.2009

Anexa nr.3

la Hotarirea Comisiei Nationale

a Pietei Financiare

nr.45/5 din 16.10.2009

 

 

Raport

privind activitatea intermediarului in asigurari si/sau reasigurari

prin personal propriu, asistenti in brokeraj si/sau subagenti

al ___________________________________________________

(denumire)   (cod IDNO)

pentru perioada 01 ianuarie 20__ - ______________

 

Categorii de intermediari

Total prime brute subscrise (de catre personalul propriu, asistentii in brokeraj, subagenti) (lei)

Comision (salariu) calculat pentru incheierea contractelor de asigurare (lei)

1

2

3

Personal propriu

 

 

Asistenti in brokeraj persoane fizice

 

 

Asistenti in brokeraj persoane juridice

 

 

Subagenti

 

 

TOTAL

 

 

 

Director________________

 

Contabil-sef_____________  

 

 

L.S.

&


__________
Comisia Nationala a Pietei Financiare
Hotarire nr.45/5 din 16.10.2009 cu privire la aprobarea formei si continutului rapoartelor specializate ale intermediarilor in asigurari si/sau reasigurari //Monitorul Oficial 197-200/877, 31.12.2009


Share |


Publicat pe 16.10.2009


Create AccountLog In Your Account