Legislatie

Hotararea CNPF nr. 50/8 din 30.11.2012


H O T A R I R E

cu privire la procesarea electronica a documentelor

de asigurare obligatorie de raspundere civila auto

 

nr. 50/8  din  30.11.2012

 

Monitorul Oficial nr.248-251/1499 din 07.12.2012

 

* * *

Intru executarea prevederilor art.5 alin.(1) lit.b) si alin.(4), art.8 alin.(8) si art.38 alin.(3) din Legea nr.414-XVI din 22 decembrie 2006 "Cu privire la asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.112), cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art.8 lit.j) din Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 "Privind Comisia Nationala a Pietei Financiare" (republicata in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), Comisia Nationala a Pietei Financiare

HOTARASTE:

1. Incepind cu 01.02.2013, procesarea cererii, contractului si politei/certificatului de asigurare obligatorie de raspundere civila auto, comunicarea si transmiterea de catre asiguratori a informatiei privind contractele de asigurare obligatorie de raspundere civila auto, precum si a informatiei privind dosarele de dauna asociate acestora in regim on-line catre baza unica de date a Comisiei Nationale a Pietei Financiare se va efectua prin intermediul Sistemului informational automatizat de stat RCA Data, elaborat in conformitate cu Hotarirea Guvernului nr.133 din 27 februarie 2012 "Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului automatizat de stat in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.42-45, art.161).

2. Se interzice incepind cu 01.02.2013 perfectarea si eliberarea catre asigurati a cererilor de asigurare, contractelor de asigurare, formularelor de polite de asigurare de raspundere civila auto interna si a certificatelor de asigurare Carte Verde in afara Sistemului informational automatizat de stat RCA Data, cu exceptia cazurilor prevazute la pct.3.

3. Se admite perfectarea si eliberarea catre asigurati a cererilor, contractelor si politelor/certificatelor de asigurare obligatorie de raspundere civila auto in afara Sistemului informational automatizat de stat RCA Data exclusiv in cazul cind temporar aplicarea Sistemului nu este posibila din cauza deconectarii in masa a energiei electrice pe teritoriul adiacent punctului de lucru al retelei de vinzari a asiguratorului, precum si din cauza defectiunilor Sistemului, exceptind defectiunile canalelor securizate de transfer de date dintre sediul central al asiguratorului si punctele de lucru ale retelei sale de vinzari, inclusiv ale agentilor si brokerilor de asigurare, agentilor bancassurance.

[Pct.3 in redactia Hot. CNPF nr.34/20 din 27.06.2014, in vigoare 04.07.2014]

 

31. In cazul deconectarii in masa a energiei electrice, asiguratorul sau brokerul de asigurare va expedia Comisiei Nationale a Pietei Financiare, prin intermediul postei electronice la adresa rcadata@cnpf.md, o notificare scanata in formatul anexei nr.3. Notificarea trebuie sa contina adresele exacte ale subdiviziunilor din reteaua sa de vinzari unde au fost deconectari in masa ale energiei electrice, sa fie insotita de documente justificative si sa fie semnata de conducatorul asiguratorului sau brokerului de asigurare. Comisia Nationala a Pietei Financiare este in drept sa verifice circumstantele notificate de asigurator sau brokerul de asigurare si sa aplice sanctiuni in cazul neveridicitatii acestora.

[Pct.31 introdus prin Hot. CNPF nr.2/10 din 17.01.2013, in vigoare 25.01.2013]

 

4. In cazul perfectarii si eliberarii catre asigurati a cererilor de asigurare, contractelor de asigurare, formularelor de polite de asigurare in conditiile pct.3, informatia continuta in documentele mentionate urmeaza a fi introdusa in Sistemul informational automatizat de stat RCA Data pe parcursul urmatoarelor 24 de ore din momentul restabilirii capacitatii de lucru a Sistemului, notificat asiguratorilor de catre Comisia Nationala a Pietei Financiare.

5. Politele/certificatele de asigurare eliberate inainte de data indicata la pct.2 se considera valabile pina la data expirarii perioadei de asigurare indicate in polite/certificate, care nu poate fi mai mare decit 30.01.2014.

6. Transmiterea datelor din toate punctele de lucru ale retelei de vinzari a asiguratorului catre serverul central al Sistemului automatizat de stat RCA Data din cadrul Comisiei Nationale a Pietei Financiare se efectueaza exclusiv prin canale securizate de transfer de date VPN (Virtual Private Network).

7. Canalul securizat de transfer de date dintre serverul central al Sistemului automatizat de stat RCA Data din cadrul Comisiei Nationale a Pietei Financiare si sediul central al asiguratorului se va crea de catre Comisia Nationala a Pietei Financiare.

8. Canalele securizate de transfer de date dintre sediul central al asiguratorului si punctele de lucru ale retelei sale de vinzari, inclusiv ale agentilor si brokerilor de asigurare, se vor crea de asigurator, fiind puse la dispozitia intermediarilor in conditiile stabilite de parti.

9. Asiguratorii autorizati sa practice asigurarea obligatorie de raspundere civila auto vor instala aplicatia Sistemului automatizat de stat RCA Data in sediul de baza si in punctele de lucru ale retelei de vinzari, inclusiv ale agentilor si brokerilor de asigurare cu care au incheiate contracte de mandat.

10. Inregistrarea, modificarea si/sau completarea datelor in nomenclatoarele Sistemului automatizat de stat RCA Data aferente asiguratorului, brokerului de asigurare/reasigurare, asistentului in brokeraj - persoana juridica, agentului de asigurare - persoana juridica si agentului bancassurance, activarea/dezactivarea accesului la Sistem se efectueaza de catre Comisia Nationala a Pietei Financiare in baza cererilor pe suport de hirtie depuse de catre acestia, conform anexei nr.1. Activarea/dezactivarea accesului la Sistem poate fi efectuata si in baza deciziei Comisiei Nationale a Pietei Financiare sau a instantei de judecata.

[Pct.10 in redactia Hot. CNPF nr.34/20 din 27.06.2014, in vigoare 04.07.2014]

 

101. Inregistrarea, modificarea si/sau completarea datelor in nomenclatoarele Sistemului automatizat de stat RCA Data aferente personalului propriu al asiguratorului cu atributii de procesare a contractelor de asigurare si dosarelor de dauna, a personalului propriu si subagentilor din cadrul agentilor de asigurare - persoane juridice, a agentilor de asigurare - persoane fizice si a agentilor bancassurance din reteaua asiguratorului de vinzari, activarea/dezactivarea accesului la Sistem se efectueaza de catre persoana imputernicita de asigurator cu atributii de administrare a Sistemului in baza dispozitiei pe suport de hirtie, semnata de conducatorul asiguratorului, conform anexei nr.2.

[Pct.101 introdus prin Hot. CNPF nr.34/20 din 27.06.2014, in vigoare 04.07.2014]

 

102. Inregistrarea, modificarea si/sau completarea datelor in nomenclatoarele Sistemului automatizat de stat RCA Data aferente personalului propriu al brokerului de asigurare cu atributii de procesare a contractelor de asigurare, asistentilor in brokeraj - persoane fizice si personalului propriu din cadrul asistentilor in brokeraj - persoane juridice, activarea/dezactivarea accesului la Sistem se efectueaza de catre persoana imputernicita de brokerul de asigurare cu atributii de administrare a Sistemului in baza dispozitiei pe suport de hirtie, semnata de conducatorul brokerului, conform anexei nr.4.

[Pct.102 introdus prin Hot. CNPF nr.34/20 din 27.06.2014, in vigoare 04.07.2014]

 

11. Autorizarea computerelor din punctele de lucru ale retelei de vinzari in Sistemul automatizat de stat RCA Data se va efectua de asiguratori prin programul de instalare a aplicatiei situat pe serverul Comisiei Nationale a Pietei Financiare. Dezactivarea computerelor de la Sistemul automatizat de stat RCA Data se va efectua de catre persoana imputernicita de asigurator si, respectiv, de brokerul de asigurare cu atributii de administrare a sistemului in baza cererii pe suport de hirtie a solicitantului.

[Pct.11 completat prin Hot. CNPF nr.34/20 din 27.06.2014, in vigoare 04.07.2014]

 

111. Cererile prevazute la pct.10 si pct.11, dispozitiile prevazute la pct.101 si pct.102 se pastreaza corespunzator de catre Comisia Nationala a Pietei Financiare, asigurator sau brokerul de asigurare intr-o mapa separata.

[Pct.111 introdus prin Hot. CNPF nr.34/20 din 27.06.2014, in vigoare 04.07.2014]

 

12. Perfectarea contractului de asigurare obligatorie de raspundere civila auto se va efectua in baza urmatoarelor documente:

1) certificatul de inregistrare de stat - pentru persoane juridice sau buletinul de identitate - pentru persoane fizice;

2) certificatul de inmatriculare a autovehiculului;

3) permisul de conducere al asiguratului si, dupa caz, al utilizatorului de autovehicul;

4) carnetul de pensionar sau certificatul de invaliditate, dupa caz.

121. In cazul procesarii manuale a datelor privind caracteristicile tehnice ale autovehiculului la incheierea contractelor de asigurare obligatorie de raspundere civila auto externa, categoria autovehiculului urmeaza a fi determinata in conformitate cu tabelul de corespundere prevazut la anexa nr.5.

[Pct.121 introdus prin Hot. CNPF nr.34/20 din 27.06.2014, in vigoare 04.07.2014]

 

13. Instruirea personalului cu atributii de procesare a contractelor de asigurare si dosarelor de dauna in Sistemul automatizat de stat RCA Data in baza Ghidului de utilizare, parte componenta a Sistemului, se pune in sarcina asiguratorului si respectiv, brokerului de asigurare.

14. Asiguratorii, agentii si brokerii de asigurare sint responsabili de corectitudinea si autenticitatea datelor inregistrate in Sistemul automatizat de stat RCA Data.

141. Nerespectarea de catre asiguratori si intermediarii in asigurari a prevederilor prezentei hotariri se sanctioneaza in conformitate cu art.54 din Legea nr.407-XVI din 21 decembrie 2006 "Cu privire la asigurari" si nu constituie pentru asigurator temei de refuz in solutionarea cererilor de despagubire in baza contractelor de asigurare perfectate in afara Sistemului automatizat de stat RCA data.

[Pct.141 introdus prin Hot. CNPF nr.2/10 din 17.01.2013, in vigoare 25.01.2013]

 

15. Controlul executarii prezentei hotariri se pune in sarcina Directiei generale supraveghere asigurari si Sectiei tehnologii informationale ale Comisiei Nationale a Pietei Financiare.

 

VICEPRESEDINTELE COMISIEI

NATIONALE A PIETEI FINANCIARE

Victor CAPTARI


Chisinau, 30 noiembrie 2012.


Nr.50/8.


 

Anexa nr.1

la Hotarirea Comisiei Nationale

a Pietei Financiare

nr.50/8 din 30 noiembrie 2012

 

CERERE

de inregistrare/modificare/completare a datelor in nomenclatoarele

Sistemului informational de stat RCA Data

 

Prin prezenta, ___________________________________________________________________________

(denumirea asiguratorului, brokerului de asigurare, agentului de asigurare - persoana juridica,

asistentului in brokeraj - persoana juridica, agentului bancassurance)

 

solicita inregistrarea/modificarea/completarea (a se sublinia) datelor in nomenclatoarele Sistemului informational de stat RCA Data dupa cum urmeaza:

 

1. Date generale

 

1.

Denumirea


2.

IDNO


3.

Adresa juridica


4.

Adresa sediului de baza


5.

Telefon


6.

Fax


7.

Adresa e-mail


8.

Numarul aparatului de casa la sediul de baza conform Cartelei de inregistrare a masinii de casa si control eliberata de IFS (copia cartelei se anexeaza)

1


2


3


4


...


 

2. Conturi bancare in care urmeaza a fi virate prime de asigurare de la persoanele asigurate

 

Nr.
d/o

Codul bancii

Numarul contului

1.2.3.4.... 

3. Subdiviziuni

 

Nr. d/o

Tip subdiviziune (filiala/reprezentanta,
punct de vinzari)

Adresa subdiviziunii

Telefon/fax

Numarul aparatului de casa in subdiviziune conform Cartelei de inregistrare a masinii de casa si control eliberata de IFS (copia cartelei se anexeaza)

Nota

1.


2.


3.


...


 

4. Activare/dezactivare acces la RCA interna/RCA externa (a se sublinia dupa caz).

 

5. Persoana cu atributii de administrare a Sistemului automatizat de stat RCA Data (utilizator cu rol de acces total). Se completeaza numai de catre asigurator sau broker de asigurare/reasigurare.

 

Nume, Prenume

IDNP

Functia

Login

 
 
 
 
 
 

Conducatorul

 

Data _________________

 

______________________

semnatura

 

 

[Anexa nr.1 in redactia Hot. CNPF nr.34/20 din 27.06.2014, in vigoare 04.07.2014]

[Anexa nr.1 completata prin Hot.CNPF nr.25/12 din 07.06.2013, in vigoare 14.06.2013]

 

 

Anexa nr.2

la Hotarirea Comisiei Nationale

a Pietei Financiare

nr.50/8 din 30 noiembrie 2012

 

DISPOZITIE

cu privire la autorizarea accesului, inregistrarea/modificarea

si/sau completarea datelor in nomenclatoarele

Sistemului informational de stat RCA Data

 

Prin prezenta dispun autorizarea accesului, inregistrarea/modificarea si/sau completarea datelor in nomenclatoarele Sistemului informational de stat RCA Data, dupa cum urmeaza:

 

1. Personal propriu al asiguratorului

 

Nr.

d/o

Nume, Prenume

IDNP

Login-ul utilizatorului (de exemplu: lungu.ion

Descrierea rolului atribuit conform modulului administrare din Sistemul RCA Data

Se solicita: activarea accesului (a se indica A) sau dezactivarea accesului (a se indica D)

1


2


3


4


...


 

2. Personal propriu si subagenti din cadrul agentilor de asigurare - persoane juridice; agenti de asigurare - persoane fizice

 

Nr.

d/o

Nume, Prenume

IDNP

Denumirea agentului de asigurare - persoana juridica, dupa caz

Login-ul utilizatorului

(de exemplu: lungu.ion

Descrierea rolului atribuit conform modulului administrare din Sistemul RCA Data

Se solicita activarea accesului (a se indica A) sau dezactivarea accesului (a se indica D)

1234... 

3. Personal din cadrul agentului bancassurance

 

Nr.

d/o

Nume, Prenume

IDNP

Denumirea agentului bancassurance

Login-ul utilizatorului (de exemplu: lungu.ion

Descrierea rolului atribuit conform modulului administrare din Sistemul RCA Data

Se solicita activarea accesului (a se indica A) sau dezactivarea accesului (a se indica D)

1234... 

Conducatorul asiguratorului

 

Data _________________

 

______________________

semnatura

 

 

[Anexa nr.2 in redactia Hot. CNPF nr.34/20 din 27.06.2014, in vigoare 04.07.2014]

 

 

Anexa nr.3

la Hotarirea Comisiei Nationale

a Pietei Financiare

nr.50/8 din 30 noiembrie 2012

 

 

Dlui/Dnei __________________________,

Presedinte/Vicepresedinte al

Comisiei Nationale a Pietei Financiare

 

 

Nr. _____data _______________

 

NOTIFICARE

 

Prin prezenta ______________________________________________________________________,

(denumirea companiei/brokerului de asigurare si/sau reasigurare)

 

in temeiul pct.31 din Hotarirea Comisiei Nationale a Pietei Financiare nr.50/8 din 30 noiembrie 2012 cu privire la procesarea electronica a documentelor de asigurare obligatorie de raspundere civila auto, notifica asupra deconectarilor in masa ale energiei electrice in perioada __ ________ 20____ - ________ 20__, pe teritoriul adiacent punctelor de lucru ale retelei noastre de vinzari, cu urmatoarele adrese:

 

1. ______________________

2. ______________________

3. ______________________

4. ______________________

5. ______________________

6. ______________________

7.

... ______________________

 

Deconectarea in masa a energiei electrice este cauzata de:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

La notificare se anexeaza urmatoarele documente justificative:

1. ______________________

2. ______________________

3. ______________________

4. ______________________

... ______________________

 

Conducator _______________  __________________________________________

(semnatura)

(numele. prenumele)

 

 

L.S.
[Anexa nr.3 introdusa prin Hot. CNPF nr.2/10 din 17.01.2013, in vigoare 25.01.2013]

 

 

Anexa nr.4

la Hotarirea Comisiei Nationale

a Pietei Financiare

nr.50/8 din 30 noiembrie 2012

 

DISPOZITIE

cu privire la autorizarea accesului, inregistrarea/modificarea

si/sau completarea datelor in nomenclatoarele

Sistemului informational de stat RCA Data

 

Prin prezenta dispun autorizarea accesului, inregistrarea/modificarea si/sau completarea datelor in nomenclatoarele Sistemului informational de stat RCA Data, dupa cum urmeaza:

 

1. Personal propriu al brokerului de asigurare/reasigurare

 

Nr.

d/o

Nume, Prenume

IDNP

Login-ul utilizatorului (de exemplu: lungu.ion

Descrierea rolului atribuit conform modulului administrare din Sistemul RCA Data

Se solicita: activarea accesului (a se indica A) sau dezactivarea accesului (a se indica D)

1


2


3


4


...


 

2. Personal propriu din cadrul asistentilor in brokeraj - persoane juridice; asistenti in brokeraj - persoane fizice

 

Nr.
d/o

Nume, Prenume

IDNP

Denumirea asistentului in brokeraj - persoana juridica, dupa caz

IDNO al asistentului in brokeraj - persoana juridica, dupa caz

Login-ul utilizatorului (de exemplu: lungu.ion

Descrierea rolului atribuit conform modulului administrare din Sistemul RCA Data

Se solicita activarea accesului (a se indica A) sau dezactivarea accesului (a se indica D)

1
2
3
4
...
 

Conducatorul brokerului

de asigurare/reasigurare

 

Data _________________

 

 

______________________

semnatura

 

 

[Anexa nr.4 introdusa prin Hot. CNPF nr.34/20 din 27.06.2014, in vigoare 04.07.2014]

 

 

Anexa nr.5

la Hotarirea Comisiei Nationale

a Pietei Financiare

nr.50/8 din 30 noiembrie 2012

 

TABEL

de concordanta a tipului de autovehicul din Registrul de stat al mijloacelor

de transport cu categoria de autovehicul din Sistemul informational

de stat RCA Data la asigurarea Carte Verde

 

Tipul de autovehicul conform Registrului de stat al mijloacelor de transport

Codul categoriei de autovehicul conform RCA Data

Categoria de autovehicul conform RCA Data

Transport electric

(E2)

Autovehicule destinate transportului de persoane, cu peste 17 locuri

Autocamion

(C1) sau (C2), in dependenta de masa totala

Autocamioane cu masa totala pina la 3,5 tone inclusiv sau Autocamioane si autotractoare cu masa totala de peste 3,5 tone

Autotractor

(C2)

Autocamioane si autotractoare cu masa totala de peste 3,5 tone

Autobasculanta

(C2)

Autocamioane si autotractoare cu masa totala de peste 3,5 tone

Camion caroserie speciala

(C2)

Autocamioane si autotractoare cu masa totala de peste 3,5 tone

Autocamion special

(C2)

Autocamioane si autotractoare cu masa totala de peste 3,5 tone

Autocar

(E1) sau (E2), in dependenta de numarul de locuri

Autovehicule destinate transportului de persoane, cu pina la 17 locuri inclusiv sau Autovehicule destinate transportului de persoane, cu peste 17 locuri

Autoturism

(A)

Autoturisme cu pina la 9 locuri, inclusiv al conducatorului auto

Remorca

(F)

Remorca

Motocicleta

(B)

Motocicleta

Motoreta

(B)

Motocicleta

Motocicleta cu atas

(B)

Motocicleta

Semiremorca

(F)

Remorca

Tractor

(C2)

Autocamioane si autotractoare cu masa totala de peste 3,5 tone

Sanie aeriana

(B)

Motocicleta

Pasager marfar

(C1) sau (C2), in dependenta de masa totala

Autocamioane cu masa totala pina la 3,5 tone inclusiv sau Autocamioane si autotractoare cu masa totala de peste 3,5 tone

Microbuz

(E1)

Autovehicule destinate transportului de persoane, cu pina la 17 locuri inclusiv

Excavator

(C2)

Autocamioane si autotractoare cu masa totala de peste 3,5 tone

Autogreder

(C2)

Autocamioane si autotractoare cu masa totala de peste 3,5 tone

Incarcator

(C2)

Autocamioane si autotractoare cu masa totala de peste 3,5 tone

Combina

(C2)

Autocamioane si autotractoare cu masa totala de peste 3,5 tone

Mototriciclu

(B)

Motocicleta

Cvadriciclu

(B)

Motocicleta

Autobuz

(E1) sau (E2), in dependenta de numarul de locuri

Autovehicule destinate transportului de persoane, cu pina la 17 locuri inclusiv sau Autovehicule destinate transportului de persoane, cu peste 17 locuri

Moped

(B)

Motocicleta

Autospeciala

(C1) sau (C2), in dependenta de masa totala

Autocamioane cu masa totala pina la 3,5 tone inclusiv sau Autocamioane si autotractoare cu masa totala de peste 3,5 tone

Autotractor cu sa

(C1) sau (C2), in dependenta de masa totala

Autocamioane cu masa totala pina la 3,5 tone inclusiv sau Autocamioane si autotractoare cu masa totala de peste 3,5 tone

Remorca rulota

(F)

Remorca

Remorca speciala

(F)

Remorca

Tractor cu pneuri

(C2)

Autocamioane si autotractoare cu masa totala de peste 3,5 tone

Autorulota

(A)

Autoturisme cu pina la 9 locuri, inclusiv al conducatorului auto

 

[Anexa nr.5 introdusa prin Hot. CNPF nr.34/20 din 27.06.2014, in vigoare 04.07.2014]

 

 


Share |


Publicat pe 30.11.2012


Create AccountLog In Your Account