Legislatie

Legea privind Comisia Nationale a Pietei Financiare Nr. 195-XIV


LEGE privind Comisia Nationala a Pietei Financiare
[Titlul modificat prin Legea nr. 129-XVI din 07.06.2007, in vigoare 06.07.2007]
Nr.192-XIV din 12.11.98


LEGE

privind Comisia Nationala a Pietei Financiare

[Titlul modificat prin Legea nr. 129-XVI din 07.06.2007, in vigoare 06.07.2007]

 

Nr.192-XIV din 12.11.98

 

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.117-126BISdin 14.08.2007, pag.3

 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.22-23/91 din 04.03.1999

 

* * *

 

Parlamentul adopta prezenta lege organica.

 

Capitolul I

DISPOZITII GENERALE

Art.1. - (1) Comisia Nationala a Pietei Financiare, denumita in continuare Comisia Nationala, este o autoritate autonoma a administratiei publice centrale, responsabila fata de Parlament, care reglementeaza si autorizeaza activitatea participantilor la piata financiara nebancara, precum si supravegheaza respectarea legislatiei de catre ei. In acest scop, Comisia Nationala este investita cu putere de decizie, de dispensa, de interdictie, de interventie, de control si de sanctionare disciplinara si administrativa, in limitele stabilite de legislatie.

(2)  Comisia Nationala este persoana juridica, cu bilant propriu, dispune de stampila cu imaginea Stemei de Stat si cu denumirea sa. Autoritatea Comisiei Nationale se exercita pe intreg teritoriul Republicii Moldova.

(3)  Comisia Nationala are sediul central in municipiul Chisinau. In functie de necesitati, aceasta isi poate deschide in teritoriu reprezentante, care functioneaza potrivit regulamentelor aprobate de ea.

[Art.1 in redactia Legii nr. 129-XVI din 07.06.2007, invigoare 06.07.2007]

[Art. 1 modificat prin Legea nr.321-XV din 18.07.03, invigoare 08.08.03]

 

Art.2. - (1) Comisia Nationala functioneaza potrivit prevederilor Constitutiei, prezentei legi, altor acte legislative, regulamentului propriu si este independenta in exercitarea functiilor sale.

(2) Comisia Nationala prezinta anual Parlamentului, Presedintelui Republicii Moldova si Guvernului raportul asupra activitatii sale si asupra functionarii pietei financiare nebancare, cu publicarea lui ulterioara.

[Art.2 modificat prin Legea nr.129-XVI din 07.06.2007, invigoare 06.07.2007]

 

Art.3. - Comisia Nationala are drept obiective de baza asigurarea stabilitatii, transparentei, sigurantei si eficientei sectorului financiar nebancar, prevenirea riscurilor sistemice si manipularii pe piata financiara nebancara, protejarea drepturilor participantilor la piata financiara nebancara.

[Art.3 in redactia Legii nr. 129-XVI din 07.06.2007, invigoare 06.07.2007] '

 

Art.4. - (1) Autoritatea Comisiei Nationale se extinde asupra participantilor la piata financiara nebancara, care cuprind emitentii de valori mobiliare, investitorii, asiguratii, organizatiile de autoreglementare pe piata valorilor mobiliare, Biroul National al Asiguratorilor de Autovehicule din Republica Moldova, membrii asociatiilor de economii si imprumut, clientii organizatiilor de microfinantare si participantii profesionisti la piata financiara nebancara.

(2) Participanti profesionisti la piata financiara nebancara, denumiti in continuare participanti profesionisti, sint participantii profesionisti la piata valorilor mobiliare, participantii profesionisti la piata asigurarilor, fondurile nestatale de pensii, asociatiile de economii si imprumut, organizatiile de microfinantare, organizatiile de credit ipotecar si birourile istoriilor de credit.

(3)   Atributiile  Comisiei Nationale  privind  reglementarea,  autorizarea  si   supravegherea participantilor profesionisti nu se suprapun cu atributiile Bancii Nationale a Moldovei.

[Art.4 in redactia Legii nr.129-XVI din 07.06.2007, invigoare 06.07.2007]

 

Art.5. - (1) Comisia Nationala este in drept sa colaboreze cu organisme de specialitate internationale corespunzatoare si sa adere la ele.

(2) Comisia Nationala este in drept sa acorde asistenta si sa efectueze, in conformitate cu legislatia, schimb de informatii privind piata financiara nebancara si participantii acesteia cu institutiile de specialitate internationale si autoritatile similare din alte state.

[Art.5 modificat prin Legea nr.129-XVI din 07.06.2007, invigoare 06.07.2007]

 

Art.6 - (1) Comisia Nationala se finanteaza integral din:

a)  taxe in marime de pina la 0,5 la suta din suma emisiunii valorilor mobiliare, cu exceptia emisiunii obligatiunilor pentru care se va percepe taxa in marime de pina la 0,1 la suta din suma emisiunii;

b)  taxe in marime de pina la 0,1 la suta din suma emisiunii valorilor mobiliare efectuate in scopul consolidarii, fractionarii sau convertirii valorilor mobiliare emise anterior;

c) taxe din tranzactiile de vinzare-cumparare efectuate pe piata bursiera:

-  in marime de pina la 0,1 la suta din valoarea tranzactiilor inregistrate in regimul pietei interactive;

-  in marime de pina la 0,3 la suta din valoarea tranzactiilor inregistrate in regimul pietei directe;

d)  taxe in marime de pina la 1 la suta din valoarea tranzactiilor de vinzare-cumparare a valorilor mobiliare, efectuate pe piata extrabursiera;

e) taxe in marime de pina la 1 la suta din valoarea tranzactiilor civile cu valori mobiliare, altele decit cele specificate la lit.c) si d);

f)  plata pentru aprobarea transferului de portofoliu al asiguratorului in marime de pina la 1 la suta din valoarea transferului;

g) plata pentru atestarea specialistilor in vederea activitatii pe piata financiara nebancara, dar nu mai mult de 400 de lei;

h) plati regulatorii de functionare achitate anual de catre participantii profesionisti, si anume:

- platile administratorilor fiduciari ai investitiilor in marime de pina la 0,1 la suta din valoarea medie anuala a activelor nete transmise in gestiune administratorilor fiduciari;

-  platile societatilor de asigurare in marime de pina la 0,5 la suta din primele brute anuale subscrise;

- platile brokerilor de asigurare in marime de pina la 0,5 la suta din comisioanele primite;

- platile fondurilor nestatale de pensii, asociatiilor de economii si imprumut in marime de pina la 0,5 la suta din valoarea medie anuala a activelor nete;

i) plata pentru acordarea de licente in conformitate cu legislatia;

j) veniturile de la editarea publicatiilor periodice de specialitate ale Comisiei Nationale;

k) sumele sanctiunilor pentru contraventiile administrative aplicate in conformitate cu legislatia;

l) donatii si orice alte surse legale.

(2) Marimea concreta a taxelor si platilor, in limitele valorilor specificate la alin.(1), se stabileste in bugetul anual al Comisiei Nationale. Bugetul Comisiei Nationale se aproba prin hotarire a Parlamentului, dupa examinarea si avizarea lui pozitiva de catre comisia parlamentara de profil.

Proiectul bugetului sau pentru anul financiar urmator Comisia Nationala il prezinta Parlamentului pina la 1 noiembrie.

(3)  Taxele si platile regulatorii de functionare urmeaza a fi transferate pe un cont trezorerial special al Comisiei Nationale in termenele stabilite prin actele normative ale Comisiei Nationale. Un transfer incomplet sau intirziat pe contul Comisiei Nationale atrage dupa sine penalitate in marime de 0,05 la suta din suma netransferata, pentru fiecare zi de intirziere.

(4)  Gestionarea si utilizarea mijloacelor financiare acumulate pe cont tin de competenta exclusiva a Comisiei Nationale. Soldul mijloacelor acumulate si neutilizate in decursul anului financiar ramine disponibil, pe contul Comisiei Nationale, pentru anul financiar urmator.

(5) Patrimoniul si veniturile Comisiei Nationale sint scutite de impozite si taxe.

(6)  Structura si statele de personal ale Comisiei Nationale se aproba de catre Consiliul de administratie. Salarizarea membrilor Consiliului de administratie si a angajatilor Comisiei Nationale se efectueaza in conformitate cu Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare in sectorul bugetar.

(7)   Auditul public extern al exercitiului economico-financiar al Comisiei Nationale se efectueaza de catre Curtea de Conturi.

[Art.6 modificat prin Legea nr.63 din 23.04.2010, in vigoare 18.05.2010]

 [Art.6 modificat prin Legea nr.108-XVI din 17.12.2009, in vigoare 01.01.2010]

[Art.6 in redactia Legii nr.129-XVI din 07.06.2007, invigoare 06.07.2007]

[Art. 6 in redactia Legii nr.321 -XVdin 18.07.03, in vigoare 08.08.03]

 [Art.6 completat prin Legea nr.808-XV din 05.02.2002]

 

Art.7. - (1) In procesul exercitarii atributiilor sale, Comisia Nationala conlucreaza cu autoritatile publice in vederea realizarii obiectivelor sale si asigurarii protectiei drepturilor investitorilor si ale publicului larg.

(2) Guvernul, Banca Nationala a Moldovei, ministerele, alte autoritati ale administratiei publice coordoneaza cu Comisia Nationala proiectele actelor normative ce vizeaza piata financiara nebancara.

[Art.7 in redactia Legii nr.129-XVI din 07.06.2007, invigoare 06.07.2007]

 

Capitolul II

ATRIBUTIILE SI DREPTURILE COMISIEI NATIONALE

Art.8. - In scopul realizarii obiectivelor sale, Comisia Nationala are urmatoarele atributii:

a)  elaboreaza si, in comun cu Guvernul, aproba strategia de dezvoltare a pietei financiare nebancare;

b)   exercita prerogativele legale privind reglementarea si supravegherea pietei financiare nebancare prin adoptarea de decizii si dispunerea de masuri executorii pentru participantii la piata financiara nebancara, precum si efectueaza, la cerere sau din oficiu, interpretarea oficiala a deciziilor proprii;

c)  acorda, retrage, suspenda si reperfecteaza licente si autorizatii participantilor profesionisti, precum si acorda autorizatii de reorganizare a acestora, in conformitate cu legislatia;

d)  acorda asociatiilor participantilor profesionisti statut de organizatie de autoreglementare, precum si deleaga acestora, in corespundere cu legislatia, una sau mai multe imputerniciri;

e) stabileste, in cazurile prevazute de legislatie, cerinte fata de operatiunile cu valori mobiliare si activitatea participantilor profesionisti, inclusiv cerinte fata de marimea capitalului propriu, si normele de prudenta financiara;

f)  monitorizeaza situatia financiara a participantilor profesionisti, precum si conformarea acestora cerintelor de activitate stabilite de legislatie, efectueaza controale asupra activitatii acestora in limitele competentei sale;

g) stabileste, in cazurile prevazute de legislatie, cerinte fata de asociatii/actionarii semnificativi, persoanele cu functie de raspundere si specialistii participantilor profesionisti, precum si stabileste modul de atestare a specialistilor participantilor profesionisti;

h) stabileste regimul, forma, continutul si modul de tinere a registrelor interne ale participantilor profesionisti, precum si cerintele privind registrul detinatorilor valorilor mobiliare si modul de tinere a lui;

i) elaboreaza si, in comun cu Ministerul Finantelor, aproba regulile de intocmire si prezentare a darilor de seama specializate ale participantilor profesionisti, ale emitentilor si organizatiilor de autoreglementare;

j) creeaza si intretine reteaua informationala, necesara supravegherii participantilor profesionisti, precum si baza informationala publica privind emitentii, titularii de licenta si functionarea pietei financiare nebancare, ofera publicului larg informatiile cu privire la activitatea sa si la dezvoltarea pietei financiare nebancare;

k) stabileste modul de inregistrare, inregistreaza ofertele publice si cele de tender referitoare la valorile mobiliare, precum si rezultatele realizarii acestora;

l) stabileste modul de plasare si de circulatie a valorilor mobiliare straine pe piata valorilor mobiliare a Republicii Moldova;

m) tine Registrul de stat al valorilor mobiliare, registrul participantilor profesionisti, registrul licentelor eliberate si al atestatelor de calificare ale specialistilor participantilor profesionisti, registrul de stat al asiguratorilor (reasiguratorilor), brokerilor de asigurare si/sau reasigurare si al actuarilor, precum si alte registre in conformitate cu legislatia;

n) exercita, in comun cu Agentia Nationala pentru Protectia Concurentei, controlul asupra respectarii legislatiei cu privire la protectia concurentei pe piata financiara nebancara;

o) inregistreaza emisiunile de valori mobiliare ale emitentilor din Republica Moldova si elibereaza emitentilor permise pentru circulatia valorilor mobiliare in afara tarii;

p) publica preturile valorilor mobiliare care circula in afara bursei de valori, determina publicatiile periodice in care participantii profesionisti si emitentii de valori mobiliare sint obligati sa publice informatia ce urmeaza a fi dezvaluita in conformitate cu legislatia;

q) elibereaza, in cazurile stabilite de legislatie, avize de dobindire a participatiilor calificate in capitalul social al participantilor profesionisti, avize de deschidere a filialelor si reprezentantelor participantilor profesionisti, precum si avize prealabile pentru inregistrarea asiguratorului si reasiguratorului;

r) supravegheaza activitatea Biroului National al Asiguratorilor de Autovehicule din Republica Moldova;

s) stabileste modalitatea evidentei de catre asiguratori a contractelor de asigurare (politelor de asigurare) si aproba transferul de portofolii ale asiguratorilor;

t) realizeaza alte atributii in conformitate cu legislatia ce reglementeaza activitatea participantilor profesionisti, cu prezenta lege si cu alte acte legislative.

[Art.8 in redactia Legii nr. 129-XVI din 07.06.2007, in vigoare 06.07.2007]

 

Art.9. - (1) Comisia Nationala are urmatoarele drepturi:

a)  sa califice valorile mobiliare (sa le determine tipul) conform legislatiei privind valorile mobiliare;

b)  sa suspende emisiunea valorilor mobiliare sau sa anuleze emisiunea corespunzatoare a valorilor mobiliare in cazurile stipulate de legislatie;

c)  sa aplice, in modul prevazut de legislatie, restrictii in activitatea participantilor la piata financiara nebancara, inclusiv sa suspende operatiunile bancare la conturile curente ale acestora;

d)   sa expedieze participantilor la piata financiara nebancara prescriptii  spre  executare obligatorie, inclusiv in ce priveste desfasurarea adunarilor generale ale actionarilor,  sa ceara

participantilor la piata financiara nebancara prezentarea documentelor contabile si a altor documente necesare, explicatiilor orale si scrise;

e)  sa ceara si sa examineze, cu periodicitatea stabilita in legislatie, darile de seama asupra activitatii participantilor la piata financiara nebancara;

f)  sa stabileasca pentru participantii profesionisti, in cazurile prevazute de legislatie, normative obligatorii in ce priveste mijloacele proprii de limitare a riscurilor sistemice;

g)  sa desemneze registratorul independent cu care emitentul, ce a incalcat regulile stabilite de tinere a registrului detinatorilor de valori mobiliare, este obligat sa semneze contractul de tinere a acestui registru;

h) in scopul protejarii drepturilor investitorilor si ale publicului larg si in cazul incalcarii legislatiei privind valorile mobiliare, sa suspende amplasarea valorilor mobiliare si circulatia lor la bursa de valori si pe piata extrabursiera, clearingul si decontarile la tranzactii;

i) sa sisteze, pe piata financiara nebancara, in modul prevazut de legislatie, orice activitate care contravine legislatiei sau nu este prevazuta de legislatie;

j) sa aplice sanctiuni legale fata de persoanele fizice participanti la piata financiara nebancara in cazul incalcarii legislatiei;

k) sa examineze cauzele contraventionale in domeniul pietei financiare nebancare;

l) sa intenteze, in instanta de judecata, actiuni privind chestiunile ce tin de competenta sa, inclusiv privind invaliditatea tranzactiilor cu valori mobiliare;

m) sa efectueze, in comun cu organele competente, controlul asupra respectarii cerintelor de protectie a formularelor valorilor mobiliare materializate;

n) sa monitorizeze circulatia valorilor mobiliare in tara;

o) sa califice actiunile participantilor la piata valorilor mobiliare ca manipulari pe piata valorilor mobiliare, conform legislatiei privind valorile mobiliare;

p) sa aplice masurile, prevazute de legislatie, de remediere financiara, de reorganizare sau, dupa caz, de declarare a insolvabilitatii asiguratorilor (reasiguratorilor) si a brokerilor de asigurare si/sau reasigurare;

q) in scopul realizarii atributiilor sale, sa dispuna crearea grupurilor de lucru, inclusiv a celor interministeriale;

r) sa exercite alte drepturi ce rezulta din legislatia ce reglementeaza activitatea participantilor la piata financiara nebancara, din prezenta lege si din alte acte legislative.

(2) In scopul asigurarii transparentei si dezvaluirii de catre toti participantii la piata valorilor mobiliare a informatiei referitoare la activitatea lor financiara si la evenimentele si actiunile ce afecteaza aceasta activitate, precum si in scopul informarii actionarilor despre adunarile generale, Comisia Nationala fondeaza publicatii periodice de specialitate.

[Art.9 modificat prin Legea nr. 13 1-XVIII din 23.12.2009, invigoare 12.02.2010]

 [Art.9 in redactia Legii nr. 129-XVI din 07.06.2007, in vigoare 06.07.2007]

 [Art.9 modificat prin Legea nr.321-XVdin 18.07.03, invigoare 08.08.03]

 [Art.9 completat prin Legea nr.808-XV din 05.02.2002]

 [Art.9 completat prin Legea nr. 1141-XIV din 14.07.2000]

 

Capitolul III

ORGANIZAREA TI ADMINISTRAREA COMISIEI NATIONALE

[Titlul in redactia Legii nr. 129-XVI din 07.06.2007, in vigoare 06.07.2007]

 

Art.10. - (1) Comisia Nationala este condusa de Consiliul de administratie.

(2)   Consiliul  de  administratie  este  un organ  colegial  compus  din  5  membri,   inclusiv presedintele si vicepresedintele Consiliului de administratie, care sint, respectiv, presedinte si vicepresedinte al Comisiei Nationale.

(3)  Membrii Consiliului de administratie si angajatii Comisiei Nationale sint functionari publici.

[Art. 10 in redactia Legii nr.129-XVI din 07.06.2007, in vigoare 06.07.2007]

 

Art.11. - Membrii Consiliului de administratie sint desemnati de Parlament, la propunerea Presedintelui Parlamentului, cu avizul prealabil pozitiv al comisiei parlamentare de profil. Presedintele Consiliului de administratie se desemneaza pe 4 ani, vicepresedintele - pe 3 ani, un membru - pe 3 ani si doi membri - pe 2 ani. Fiecare membru al Consiliului de administratie are dreptul la doua mandate consecutive.

[Art.11 in redactia Legii nr.129-XVI din 07.06.2007, invigoare 06.07.2007]

 [Art.11 in redactia Legii nr.808-XVdin 05.02.2002]

 

Art.12. - In functia de membru al Consiliului de administratie poate fi desemnata persoana care detine cetatenia Republicii Moldova, are domiciliul in tara si o vechime in munca de cel putin 10 ani in domeniile financiar, economic sau bancar.

[Art.12 modificat prin Legea nr. 127-XVIII din 23.12.2009, in vigoare 31.12.2009]

 [Art.12 in redactia Legii nr.273-XVI din 07.12.2007, in vigoare 13.05.2008]

 [Art.12 in redactia Legii nr. 129-XVI din 07.06.2007, in vigoare 06.07.2007]

 [Art.12 completat prin Legea nr.321-XVdin 18.07.03, invigoare 08.08.03]

 

Art.13. - (1) Membrii Consiliului de administratie sint desemnati cu acordul in scris al candidatilor.

(2) In cazul in care candidatul este membru al unui partid sau al unei alte organizatii social-politice, acordul sau trebuie sa contina angajamentul de suspendare a calitatii de membru al partidului sau al altei organizatii social-politice.

[Art.13 modificat prin Legea nr. 129-XVI din 07.06.2007, in vigoare 06.07.2007]

 

Art.14. - Calitatea de membru al Consiliului de administratie inceteaza in caz de:

a) expirare a termenului pentru care a fost desemnat;

b)  revocare de catre Parlament, la propunerea Presedintelui Parlamentului,  inclusiv din initiativa presedintelui Comisiei Nationale;

c) demisie;

d) deces.

[Art.14 in redactia Legii nr. 129-XVI din 07.06.2007, in vigoare 06.07.2007

] [Art. 14 modificat prin Legea nr.808-XV din 05.02.2002]

 

Art.15. - (1) Revocarea membrilor Consiliului de Administratie se face de Parlament in cazul in care:

a) in urma exercitarii neadecvate a atributiilor sale sau savirsirii unor acte ilegale, s-au produs efecte de criza pe piata financiara nebancara;

b) au fost condamnati prin sentinta judecatoreasca ramasa definitiva;

c) devin neeligibili in cazul unor situatii de incompatibilitate prevazute la art.27 alin.(3);

d) nu-si pot indeplini atributiile din cauza incapacitatii fizice sau psihice, constatata de catre o comisie medicala.

(2) Membrii Consiliului de administratie se revoca din functie cu majoritatea simpla de voturi (50%+1) din numarul total al deputatilor din Parlament.

(3)  Membrii Consiliului de administratie ale caror mandate au expirat vor ramine in functie pina la numirea succesorilor lor.

[Art.15 in redactia Legii nr.129-XVI din 07.06.2007, invigoare 06.07.2007]

 [Art.15 modificat prin Legea nr.321-XV din 18.07.03, invigoare 08.08.03]

 

Art. 16. - Pe linga Comisia Nationala poate fi constituit un organ consultativ - Consiliul de experti. Modul de constituire, componenta si atributiile acestui organ se stabilesc de catre Comisia Nationala.

 

Art.17. - Comisia Nationala poate antrena savanti si specialisti-practicieni pentru consultatii, pentru efectuarea controalelor si expertizelor, remunerindu-i conform legislatiei.

 

Capitolul IV

DECIZIILE COMISIEI NATIONALE SI MODUL DE ADOPTARE A LOR

Art.18. - (1) Deciziile Comisiei Nationale se adopta la sedintele Consiliului de administratie, care pot fi ordinare sau extraordinare. Procesele-verbale sint semnate de presedintele Comisiei Nationale. Sedintele ordinare se convoaca dupa necesitate, dar nu mai rar decit de 2 ori pe luna. Sedintele extraordinare se convoaca din initiativa presedintelui sau a cel putin 2 membri ai Consiliului de administratie.

(2) Sedintele Consiliului de administratie pot fi publice sau inchise. Sedintele inchise au loc doar in cazul in care exista pericolul prejudicierii pietei financiare nebancare sau a participantilor la ea. Aceasta forma a sedintei se decide prin vot.

[Art. 18 modificat prin Legea nr. 129-XVI din 07.06.2007, in vigoare 06.07.2007]

 

Art.19. - (1) Sedintele Consiliului de administratie sint deliberative in cazul in care la ele participa cel putin 3 membri si sint prezidate de catre presedintele Consiliului de administratie, iar in absenta acestuia, de catre vicepresedinte.

(2)  Deciziile Comisiei Nationale se adopta prin votul majoritatii celor prezenti la sedinta Consiliului de administratie. In caz de paritate a voturilor, votul presedintelui sau, in absenta acestuia, a vicepresedintelui este decisiv.

(3) Membrii Consiliului de administratie nu au dreptul de a se abtine de la vot. Membrii care au votat impotriva isi pot consemna opinia separata in procesul-verbal al sedintei respective.

[Art. 19 in redactia Legii nr. 129-XVI din 07.06.2007, invigoare 06.07.2007]

 

Art.20. - (1) Comisia Nationala emite decizii sub forma de hotariri si ordonante, care se semneaza de presedinte sau, in absenta acestuia, de vicepresedinte.

(2) Consiliul de administratie, dupa caz, poate delibera in sedinte si rezolva unele chestiuni, conform regulamentului, prin inscrieri protocolare. Inscrierile protocolare se aplica doar in limitele in care nu este necesara adoptarea unei decizii sub forma de hotarire sau ordonanta conform prevederilor prezentei legi.

[Art.20 in redactia Legii nr. 129-XVI din 07.06.2007, invigoare 06.07.2007]

 

Art.21. - (1) Prin hotariri, Comisia Nationala fondeaza si lichideaza institutii, inclusiv reprezentante teritoriale, acorda, suspenda sau retrage licente si autorizatii, adopta, modifica sau abroga acte normative ce tin de reglementarea pietei financiare nebancare, aplica interdictii, aproba regulamentul propriu, precum si realizeaza atributiile stabilite de prezenta lege si de alte acte legislative, cu exceptia atributiilor stabilite la alin.(2).

(2) Prin ordonante, Comisia Nationala exercita atributiile prevazute la art.9 alin.(1) lit.c) si h), precum si dispune efectuarea de expertize si controale.

[Art.21 in redactia Legii nr. 129-XVI din 07.06.2007, invigoare 06.07.2007]

[Art.21 modificat prin Legea nr. 1141-XIV din 14.07.2000]

 

Art.22. - (1) Hotaririle si ordonantele Comisiei Nationale se publica in Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(2)  Hotaririle Comisiei Nationale intra in vigoare la data publicarii, in caz ca in hotarire nu este indicat alt termen.

(3) Ordonantele Comisiei Nationale intra in vigoare la data emiterii.

Art.23. - Deciziile Comisiei Nationale pot fi atacate in instanta de contencios administrativ competenta. Contestarea sau actiunea in justitie nu va suspenda executarea deciziilor Comisiei Nationale pina la solutionarea definitiva a cauzei in instanta de judecata.

[Art.23 completat prin Legea nr.129-XVI din 07.06.2007, in vigoare 06.07.2007]

 [Art.23 modificat prin Legea nr.240-XVdin 13.06.03, in vigoare 08.07.03]

 

Capitolul V

DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SI ANGAJATILOR COMISIEI NATIONALE

[Titlul completat prin Legea nr. 129-XVI din 07.06.2007, in vigoare 06.07.2007]

 

Art.24. - (1) Membrii Consiliului de administratie sint independenti in exercitiul functiunii si se supun numai legii.

(2) Membrii Consiliului de administratie nu pot fi retinuti, arestati ori trasi la raspundere administrativa sau penala decit la cererea Procurorului General, cu consimtamintul Parlamentului.

[Art.24 modificat prin Legea nr.129-XVI din 07.06.2007, invigoare 06.07.2007] '

 [Art.24 completat prin Legea nr.808-XV din 05.02.2002]

 

Art.25. - (1) Presedintele Comisiei Nationale:

a)  conduce activitatea Comisiei Nationale, poarta raspundere in fata Parlamentului pentru indeplinirea de catre Comisia Nationala a sarcinilor atribuite acesteia prin prezenta lege si prin regulamentul ei;

b)  reprezinta Comisia Nationala in relatiile cu autoritatile publice, precum si cu organismele internationale de specialitate respective;

c)   convoaca sedintele Consiliului de administratie, le prezideaza si asigura indeplinirea hotaririlor adoptate;

d) repartizeaza atributii si imputerniciri membrilor Consiliului de administratie confirmate prin hotarire a Comisiei Nationale;

e)  organizeaza si desfasoara concursuri pentru completarea functiilor vacante in structura aparatului executiv si in agentiile teritoriale ale Comisiei Nationale;

f)  numeste si elibereaza, in conformitate cu legislatia, angajatii Comisiei Nationale si ai agentiilor teritoriale. In caz de necesitate, le aplica sanctiuni disciplinare;

g) semneaza avize, rapoarte, raspunsuri oficiale, alta corespondenta curenta;

h) examineaza cauzele contraventionale si aplica sanctiuni contraventionale in corespundere cu prevederile Codului contraventional al Republicii Moldova.

(2) In absenta Presedintelui Comisiei Nationale, atributiile prevazute la alin.(1) sint exercitate de vicepresedintele acesteia.

[Art.25 completat prin Legea nr. 13 1-XVIII din 23.12.2009, in vigoare 12.02.2010]

 [Art.25 modificat prin Legea nr. 129-XVI din 07.06.2007, in vigoare 06.07.2007]

 

Art.26. - Presedintele Comisiei Nationale participa la sedintele Parlamentului si ale Guvernului in problemele reglementarii si controlului functionarii pietei financiare nebancare.

[Art.26 modificat prin Legea nr. 129-XVI din 07.06.2007, in vigoare 06.07.2007]

 

Art.27. - (1) Membrii Consiliului de administratie si angajatii Comisiei Nationale sint obligati:

a)  sa nu divulge informatia obtinuta in exercitiul functiunii;

b)  sa se abtina de la orice activitate sau actiune incompatibila cu calitatea de membru al Consiliului de administratie sau angajat al Comisiei Nationale.

(2) La incadrarea in serviciu si ulterior in fiecare an, membrii Consiliului de administratie sint obligati sa depuna, in conditiile legii, declaratie cu privire la venituri si proprietate.

(3)  Sint incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de administratie persoanele care:

a)  sint rude sau afini atit intre ei, cit si cu Presedintele Republicii Moldova, cu Presedintele Parlamentului, cu Prim-ministrul, cu Guvernatorul Bancii Nationale;

b) au antecedente penale;

c) desfasoara orice alt tip de activitate remunerata, cu exceptia activitatilor stiintifice, didactice si de creatie;

d)   sint  membri  ai  consiliilor  de  administratie,   consiliilor  de  directori,   comitetelor  de conducere, comisiilor de revizie si ai altor organe de conducere ale persoanelor juridice, care sint subiecti ai supravegherii din partea Comisiei Nationale;

e)  poseda mai mult de 0,5% din actiuni (cote de participare) sau din alte valori mobiliare ale participantilor profesionisti si ale emitentilor;

f) abuzeaza de atributiile lor in scop de publicitate.

(4) Sint incompatibile cu calitatea de angajat al Comisiei Nationale persoanele care:

a) desfasoara orice alt tip de activitate remunerata, cu exceptia activitatilor stiintifice, didactice si de creatie;

b)   sint  membri  ai  consiliilor  de  supraveghere,   consiliilor  de  directori,   comitetelor  de conducere, comisiilor de revizie si ai altor organe de conducere ale persoanelor juridice, care sint subiecti ai supravegherii din partea Comisiei Nationale;

c)  poseda mai mult de 0,5% din actiuni (cote de participare) sau din alte valori mobiliare ale emitentilor si titularilor de licente;

d) abuzeaza de atributiile lor in scop de publicitate.

[Art.27modificat prin Legea nr.129-XVI din 07.06.2007, invigoare 06.07.2007]

 [Art. 27 completat prin Legea nr.136-XVdin 06.05.04, invigoare 11.06.04]

 

Art.28. - Membrii Consiliului de administratie si angajatii Comisiei Nationale poarta raspundere administrativa sau penala pentru incalcarea prevederilor art.27.

[Art.28 modificat prin Legea nr.129-XVI din 07.06.2007, invigoare 06.07.2007]

 

Art.29. - Membrii Consiliului de administratie si angajatii imputerniciti ai Comisiei Nationale au dreptul sa le ceara participantilor la piata financiara nebancara sa prezinte Comisiei Nationale orice documente si explicatii orale si in scris necesare la exercitarea atributiilor de control.

[Art.29 modificat prin Legea nr.129-XVI din 07.06.2007, invigoare 06.07.2007] '

 

Art.30. - Membrii Consiliului de administratie si angajatii Comisiei Nationale nu au dreptul sa transmita imputernicirile lor altor persoane.

[Art.30 modificat prin Legea nr.129-XVI din 07.06.2007, invigoare 06.07.2007]

 

Capitolul VI

DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

 

Art.31. - Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii.

 

[Art. 32-34 excluse prin Legea nr. 129-XVI din 07.06.2007, in vigoare 06.07.2007]

 

 

PRESEDINTELE PARLAMENTULUI                                                 Dumitru

       DIACOV

 

Chisinau, 12 noiembrie 1998. Nr. 192-XIV.

 

__________

Legile Republicii Moldova

192/12.11.98 Lege privind Comisia Nationala a Pietei Financiare

//Monitorul Oficial 22-23/91, 04.03.1999


Share |


Publicat pe 12.11.1998


Create AccountLog In Your Account